Бърз прокалцитонинов тест за диагноза на инфекциите при новородените01/02/2010

Бързото количествено определяне на прокалцитонин е от полза при изключването на нозокомиални инфекции при новородените, хоспитализирани в интензивните отделения (ICU), показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition (1).

Сред маркерите за възпаление, прокалцитонинът е по-специфичен за бактериални инфекции в сравнение със C-реактивния протеин (CRP). Граничното му ниво (cut-off value) от 0.6 ng/mL има отлична негативна предиктивна стойност, поради което измерването му може да се използва за изключване на късен неонатален сепсис.

Проведеното проспективно изследване включва 73 новородени във Франция със средна гестационна възраст 28 седмици и средно тегло при раждането 995 g, приети през периода май 2005-юни 2006 в неонатологично отделение с клинично съмнение за инфекция.

Изключени от изследването са новородените на антибиотично лечение, тези с тежки вродени малформации, налагащи хирургична интервенция или с некротизиращ ентероколит.

Извършено е бързо автоматизирано определяне на нивата на прокалцитонин в кръвна проба, взета за измерване на CRP. Непосредствено след взимането на кръвната проба при всички новородени е започната широкоспектърна антибиотична терапия с vancomycin и amikacin по протокол.

Изчислени са отрицателната и положителната предиктивна стойност, чувствителността и специфичността. Използван е логистичен регресионен анализ за определяне на отрицателната предиктивна стойност на прокалцитонина, която е поне с 15% повече спрямо тази на CRP.

Резултати:

– При 41% от изследваните бебета е установена инфекция; от тях – 87% са били със септицемия, 10% – с менингит, и 3% – с инфекция на долните дихателни пътища

– В 63% от случаите е изолиран коагулаза-негативен стафилокок; останалите причинители включват Staphylococcus aureus, group B streptococci, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa

– Нивата на прокалцитонин са значително по-високи в групата с инфекция в сравнение с тази без инфекция: средно 2.3 ng/mL (1-7.8 ng/mL) срещу средно 0.4 ng/mL (0.3-1.1 ng/mL; р=0.0084)

– Най-добрaтa cut-off стойност на прокалцитонин е 0.6 ng/mL, което осигурява негативна предиктивна стойност от 100%

– Чувствителността, специфичността и положителната предиктивна стойност са съответно 100, 65 и 67% за cut-off стойност на прокалцитонин 0.6 ng/mL

Късният неонатален сепсис е състояние, свързано със значителна заболеваемост и смъртност. Честотата му при новородените с много ниско тегло е от 15 до 30%. Най-честите причинители са коагулаза-негативните стафилококи.

Диагнозата е трудна поради липсата на специфични клинични симптоми или биологични маркери през първата фаза на инфекцията. При всяко съмнение за това състояние обикновено се назначават широкоспектърни антибиотици и новородените често се излагат на ненужна терапия. (ЗВ)

За допълнителна информация:

Новости в диагнозата и лечението на сепсис. МД, декември 2006. http://mbd.protos.bg

Стойностите на прокалцитонина определят продължителността на терапията при пневмония. МД, юли 2005

Прокалцитонин предсказва везикоуретерален рефлукс при деца. МД, юли 2005

Използван източник:

1. Jacquot A., Baum T., Putet G. et al. Rapid quantitative procalcitonin measurement to diagnose nosocomial infections in newborn infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2009;94:F345-F348 http://fn.bmj.com