Aртериалната хипертония води до увреждане на бялото мозъчно вещесто и деменция01/02/2010

Артериалната хипертония, която персистира за продължителен период от време, води до хиперинтензни лезии в бялото мозъчно вещество (WMH)*, маркер за развитието на когнитивна дисфункция и деменция, показаха резултатите от проучване на д-р Rebecca Gottesman и сътр. от Johns Hopkins University School of Medicine в САЩ, публикувани през януари в списание Stroke (1).

„Тези данни още веднъж доказват необходимостта от лечение на артериалната хипертония, тъй като нормализирането на стойностите на артериалното налягане ще възпрепятства формирането на лезии в бялото мозъчно вещество и по този начин ще профилактира когнитивните нарушения,” заявява д-р Gottesman.

Авторите са използвали информация от наблюдателното проучване ARIC**, за да проследят връзката между артериалната хипертония и прогресията на WMH. Проектът ARIC обхваща жени и мъже на средна възраст от европеидна и негроидна раса и има за цел да изследва естествената еволюция на атеросклеротичния процес и неговите последствия.

Включени са 983 участници от ARIC, при които е проведено магнитно резонансно изследване на ЦНС в периода 1993-1995, с последващо контролиране през 2004-2006. Отчетена е прогресията на WMH. Периодично е проследявано артериалното налягане.

Изследователите са установили, че кумулативната стойност на систолното артериално налягане (определена за среден период от 15 години) е факторът с най-висока предиктивност по отношение на прогресията на WMH.

Всяко нарастване на систолното артериално налягане с 20 mm Hg е било асоциирано с прогресия на лезиите в бялото мозъчно вещество с 2.6 см3 при представителите на европеидната раса (p<0.0001).

За разлика от други автори, които считат, че WMH е резултат от дегенеративни и демиелинизиращи процеси в ЦНС, екипът от Johns Hopkins подкрепя тезата, според която „в прогресията на WMH основна роля заема съдовата компонента”.

„Нашите резултати потвърждават данните от предишни проучвания, че установяването на съдовите рискови фактори в зряла възраст е изключително важно за профилактиката на лезиите в бялото мозъчно вещество и последващото развитие на когнитивни нарушения,” заключават д-р Gottesman и сътр. (КД)

* white-matter hyperintensity (WMH)

** ARIC – Atherosclerosis Risk in Communities

Използван източник:

1. Gottesman R., Coresh J., Catellier D. et al. Blood pressure and white-matter disease progression in a biethnic cohort: Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study. Stroke 2010; 41: 3-8 http://stroke.ahajournals.org