$452 милиарда за персонализирана медицина към 201501/02/2010

Пазарът на персонализирана медицина ще достигне $452 милиарда към 2015 година, според прогноза на PricewaterhouseCoopers (PwC). Анализаторите считат, че персонализираната медицина ще преживее бум в следващите няколко години, което ще постави на изпитание традиционните методи на медицината.

По независими оценки, ядрото на диагностичния и терапевтичния сегмент на персонализираната медицина (медикаменти, апаратура и диагностични средства) се оценява на около $24 милиарда, като тази цифра ще нараства с 10% годишно до $42 милиарда през 2015.

Разходите за телемедицина и информационни технологии, които в момента се оценяват на $4-12 милиарда, биха могли да достигнат $100 милиарда към 2015.

Пазарът на свързаните с персонализираната медицина храни и уелнес услуги е $196 милиарда, като се очаква той да достигне $290 милиарда през следващите пет години.

Нарастването ще се дължи основно на напредъка в геномиката*, протеомиката**, метаболомиката*** и създаването на тяхна база на таргетна диагностика и терапия.

Според анализа, лекарите от първичната помощ ще трябва да изградят нови подходи за превенция, които ще изместят част от традиционните медицински методи.

В бъдеще те ще се конкурират с организации извън сферата на здравеопазването за пациенти, които са отлично информирани. Лекарите ще трябва да преминат обучение по геномика и протеомика за да бъдат компетентни в сферата на персонализираната медицина.

Промени ще настъпят и в схемите за реинбурсирането на средства, тъй като в момента те са базирани на статистически данни върху големи предвидими популации, а персонализираната медицина се занимава с малки групи с големи вариации.

В бъдеще се очаква се все по-голямо сближаване на традиционното здравеопазване, превенцията на заболяванията и ориентираните към консуматорите продукти за здраве и уелнес. (ИТ)

* геномика – наука за изучаване геномите на организмите

** протеомика – наука за структурата и функцията на протеините

*** метаболомика – наука за химичните процеси включващи метаболити