Връзка между белодробен емфизем и остеопороза01/12/2009

Степента на белодробния емфизем корелира значимо с намалената костна минерална плътност (КМП) при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), показаха данни от проучване в Япония, публикувани в списание Chest (1).

СТ на гръдния кош е широко прилагано изследване за оценка на степента на белодробния емфизем, като може едновременно да се направи и оценка на плътността на вертебралните кости (2).

Първата цел на настоящото проучване е била да определи КМП на торакалните и лумбалните прешлени (T4, T7, T10 и L1) и да анализира белодробната структура при пациенти с ХОББ (с помощта на СТ на гръден кош и вертебрални кости), а втората – да изследва връзката между антропометричните параметри и белодробната функция (тестове за изследване на дишането). В него са участвали общо 65 мъже с ХОББ.

Резултатите показват линеарна зависимост между КМП и степента на белодробен емфизем и индекса на телесната маса, но не и между КМП и други показатели за белодробна функция като кръвногазов анализ от артериална кръв или форсиран експираторен обем (ФEO1) за една секунда.

Според неговите автори:

– ХОББ може да бъде самостоятелен рисков фактор за развитие и прогресиране на остеопорозата (извън ниския индекс на телесна маса, тютюнопушенето, хроничната експозиция на кортикостероиди, намалената физическа активност)

– Компютърната томография (СТ) може да бъде важно изследване, което да подпомогне лечението на ХОББ не само като белодробно, но и като системно заболяване. (ОИ)

Използвани източници:

1. Ohara T., Hirai T., Muro S. et al. Relationship between pulmonary emphysema and osteoporosis assessed by CT in patients with COPD. Chest 2008;134 (6):1244-1249 http://www.chestjournal.org

2. Sakai N., Mishima M., Nishimura K. et al. An automated method to assess the distribution of low attenuation areas on chest CT scans in chronic pulmonary emphysema patients. Chest 1994; 106: 1319-1325