Уротензин II и прогноза при ХБН01/12/2009

Повишените плазмени нива на пептида уротензин II са предиктор за по-добра преживяемост при пациенти с хронично бъбречно заболяване (ХБЗ), показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Kidney International (1).

Уротензин II (UNT) е цикличен вазоактивен пептид, експресиран в различни органи и системи – гастроинтестинална, нервна, сърце и бъбреци. Интересът към него възникна след наблюденията, че плазмените му концентрации и експресията на гена за уротензин се променят при състояния като: атеросклероза, артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, диабетна нефропатия и напреднала бъбречна недостатъчност (2).

Досега точното действие на пептида не е напълно установено. Някои данни показват, че повишените му плазмени концентрации удължават преживаемостта при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, преминали на диализно лечение.

Целта на авторите на настоящото изследване е да проверят дали това е вярно и при пациенти (общо 122 души) в преддиализен стадий на ХБЗ. Те са използвали линеарни модели за определяне на връзката между нивата на уротензин, бъбречната функция и сърдечносъдовия риск.

Първичните крайни точки на проследяване са били време до летален изход и време до развитие на краен стадий стадий на бъбречно увреждане (преминаване на диализа).

Между по-високите стойности на уротензин и нивата на серумния албумин е била установена директна зависимост, но не и между плазмените нива на пептида и степента на гломерулна филтрация.

Болните с по-високи плазмени нива на уротензин са имали по-рядко анамнеза за предишни коронарни инциденти.

За среден период на проследяване от 41 месеца, 43 пациенти са починали (35% от изследваната кохорта), 29 от които – поради сърдечносъдови инциденти.

По-високите плазмени нива на уротензин показват по-нисък риск за обща и сърдечносъдова смъртност. Този пептид е обратен предиктор за обща смърт и фатални сърдечносъдови събития при пациентите с хронично бъбречно заболяване, смятат авторите на проучването. (ОИ)

Използвани източници:

1. Ravani P., Tripepi G., Pecchini P. Et al. Urotensin II is an inverse predictor of death and fatal cardiovascular events in chronic kidney disease. Kidney International 2008; 73, 95–101 http://www.nature.com/ki

2. Douglas S., Tayara L., Ohlstein E. et al. Congestive heart failure and expression of myocardial urotensin II. Lancet 2002; 359: 1990-1997 http://www.thelancet.com