Статините намаляват риска за екзацербации на бронхиалната астма01/12/2009

Пациентите с бронхиална астма (БА), които поради съпътстващи заболявания са на терапия със статини, имат с 33% по-нисък риск за хоспитализации или спешна медицинска помощ поради изостряне на основното им заболяване в сравнение с болните с БА, които не получават подобно лечение, показаха резултатите от проучване, докладвани на годишната среща на Американската академия по астма, алергология и имунология* (1).

„Статините (инхибиторите на 3-хидрокси-3-метил-глутарил-коензим-A редуктазата) се използват поради техните липидопонижаващи свойства, но те изглежда че притежават и антиинфламаторна и имуномодулаторна активност,“ коментират авторите на изследването. „Интересно, е че тези допълнителни техни свойства могат да противодействат на увреждащото влияние на възпалението, което е основен патогенетичен механизъм при БА“.

Ретроспективното кохортно проучване анализира данните на 6 600 пациенти с лошо контролирана астма, взети от регистрите на американската здравна база данни Medco Health Solutions. Участниците в изследването са били на възраст над 18 години, като са провеждали терапия с инхалаторни кортикостероиди за определен период от време през 2006 година. Другото условие за участие е било пациентите да са постъпили в спешно отделение по повод на екзацербация на основното им заболяване поне веднъж през същата година.

Около една трета от участниците са приемали статини като липидопонижаващо средство във връзка със съпътстващо заболяване. Пациентите, които не са били на терапия със статини, са били на по-млада възраст в сравнение с лекуваните с тези средства. Средната продължителност на терапията със статини във втората група е била 270 дни.

Резултатите на месец 12 показват, че честотата на хоспитализациите е била 17% при неприемащите статини и малко под 15% при получавалите тези медикаменти. Посещенията в спешното звено са били съответно 15 и 8% (разлика от 44%!).

Хоспитализациите и нуждата от спешна медицинска помощ (комбинирано) са били 30% и 20% в двете групи, като е била наблюдавана редукция с 33% на нуждата от болнично лечение или спешна терапия поради изострена БА при лекуваните с липидопонижаващи средства. (КП)

* American Academy of Asthma, Allergy and Immunology (AAAAI)

Използван източник:

1. 2009 American Academy of Asthma, Allergy and Immunology (AAAAI) Annual Meeting: Abstract 238. Presented March 14, 2009 http://www.aaaai.org/members/annual_meeting/am2009