Роля на ендостатин при идиопатична пулмонална фиброза01/12/2009

Повишеното ниво на ендостатин в бронхоалвеоларните секрети индуцира клетъчна апоптоза и води до потискане на регенерацията на епителните клетки в дисталните части на белодробните структури при болни с идиопатична белодробна фиброза, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Thorax (1).

Идиопатичната пулмонална фиброза (IPF) е прогресиращо заболяване с неизвестна етиология. Според съвременните теории, то представлява абнормни регенерационни процеси в отговор към множество увреждания в алвеоларните епителни клетки (АЕС). Апоптозата на последните е в основата на образуваните огнища на фиброза и допринася за дисбаланса в клетъчния метаболизъм и ре-епителизация.

Колагените са семейство от екстрацелуларни матриксни протеини, които играят основна роля в запазването на структурния интегритет на тъканите, а екцесивното им натрупване води до фиброза и нарушена функция. Колаген XVIII е основният протеогликан, изграждащ алвеоларните капиляри и базалната епителиална мембрана.

Протеолитичните ензими разрушават пептидните връзки в протеаза-чувствителните зони на посочения тип колаген, в резултат на което се освобождава ендостатин, който е с антиангиогенна активност. Според Sumi и сътр., повишени нива на ендостатин се срещат и при IPF (2).

Връзката между ендостатин и цитокиновите протеини не е точно определена, но се предполага, че той може да променя експресията на различни видове гени. CXC цитокините, съдържащи ELR+ve генна последователност, са потенциални активатори на ангиогенезата.

Цитокини, които са без тази последователност (предимно активирани от интерферон), са с антиангиогенно действие. Дисбалансът между промотори и инхибитори на ангиогенезата от групата на CXC цитокините води до изява на идиопатична белодробна фиброза.

Целта на настоящото изследване е определяне на нивата на ендостатин в бронхоалвеоларна лаважна течност (БАЛ) и плазма и как те повлияват белодробната функция и активността на алвеоларните цитокини. In vitro експериментите изследват дали физиологичните нива на ендостатин променят функцията на епителните клетки в дисталните белодробни зони.

При 20 пациенти с IPF и 10 контроли е проведен БАЛ, като нивата на ендостатин са измерени с ELISA.

Резултатите показват, че в сравнение със здравите хора, болните от IPF имат повишени нива на ендостатин в БАЛ и в кръвната плазма, като е наблюдавана негативна корелация между стойностите на ендостатин, форсирания витален капацитет и газообмена.

Повишаването на концентрацията на ендостатин е било свързвано и с увеличена активност на проинфламаторни цитокини и матриксни металопротеази (ММР3). Проучването доказва, че повишеният ендостатин инхибира възстановяването на увредените епителни клетки, с което влошава белодробната функция при IPF. (ОИ)

Използвани източници:

1. Richter A., McKeown S., Rathinam S. et al. Soluble endostatin is a novel inhibitor of epithelial repair in idiopathic pulmonary fibrosis. Thorax 2009; 64: 156-161 http://www.thoraxjnl.com

2. Sumi M., Satoh H., Kagohashi K. et al.. Increased serum levels of endostatin in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. J Clin Lab Anal 2005; 19:146–9 http://www.interscience.wiley.com/journal/36921/home