RoActemra намалява прогресията на ставното увреждане и увеличава честотата на ремисия при RA01/12/2009

Тocilizumab (RoActemra на Roche в Европейския съюз, Actemra в САЩ) намалява прогресията на ставното увреждане и увеличава честотата на ремисия при пациентите с ревматоиден артрит (RA), при които не е постигнат терапевтичен успех с модифициращи заболяването антиревматични средства (DMARDs)* или инхибитори на туморния некротичен фактор (биологични средства) (1).

RoActemra (www.roactemra.com) е първото хуманизирано моноклонално антитяло, инхибиращо интерлевкин-6 (IL-6) рецептора, което се прилага за лечение на умерена до тежка степен на активен RA (1). IL-6 е един от ключовите цитокини, които участват в процеса на възпаление, водещо до ставни изменения и някои системни прояви на RA (анемия, отпадналост).

Tocilizumab (с търговското име Actemra) бе одобрен през 2005 в Япония за терапия на болест на Castleman, а от 2008 – и за лечение на RA и ювенилен идиопатичен артрит, включително системната му форма.

Медикаментът е регистриран в Европа през януари 2009 година търговско име RoActemra за лечение на пациенти с RA, които имат неадекватен отговор или непоносимост към предшестващата терапия с едно или повече DMARD или TNF инхибитори. FDA също го одобри за приложение със същото показание през юли 2009 година. Прилага се интравенозно.

Тocilizumab е единственото средство за лечение на RA с доказано предимство пред монотерапията с MTX.

Данните от клинични проучвания (обхванали над 4000 пациенти в 41 страни) показват, че лечението tocilizumab, самостоятелно или в комбинация с methotrexate (MTX), или с други DMARD, намалява значимо признаците и симптомите на RA, независимо от предшестващата терапия или тежестта на заболяването.

Представяме ви накратко резултатите от пет фаза 3 клинични проучвания – OPTION, TOWARD, RADIATE, AMBITION и LITHE (обхванали 2500 пациенти):

OPTION

40% от пациентите, лекувани с tocilizumab+MTX, постигат 50% редукция на симптомите в сравнение със самостоятелното приложение на MTX, като 22% от болните на комбинирано лечение постигат 70% редукция на симптомите (2).

В допълнение, ремисия на заболяването (DAS28 <2.6)** е наблюдавана при 28% от лекуваните с tocilizumab спрямо 1% от получавалите монотерапия с MTX.

TOWARD

Значимо повече пациенти от лекуваните с tocilizumab+DMARDs постигат редукция на симптомите с 20, 50 и 70% (ACR 20, 50 и 70)*** за 24 седмици в сравнение с контролните групи. ACR 20, 50 и 70 са наблюдавани при 61, 38 и 21% от лекуваните с tocilizumab+DMARDs в сравнение със съответно – 25, 9 и 3% от взималите плацебо+DMARDs. Ремисия е постигната при 30% в групата на RoActemra в сравнение с 3% от взималите само DMARDs (3).

RADIATE

30% от пациентите, лекувани с tocilizumab+MTX, постигат ремисия на заболяването в сравнение с около 2% от получавалите монотерапия с MTX, като при много по-голям дял от болните на комбинирано лечение е наблюдавано подобряване на симптомите (оценени със скоровете ACR) за 24 седмици отколкото от получавалите плацебо и MTX (4).

AMBITION

RoActemra е единственият медикамент, който е доказал, че превъзхожда MTX като монотерапия за постигане на редукция на симптомите при RA с 20, 50 и 70% (ACR 20, 50 и 70) на шестия месец. Освен това, самостоятелното лечение с tocilizumab води до ремисия (DAS28<2.6) за 24 седмици при 40% от пациентите с ранен стадий на RA в сравнение с монотерапията с MTX (5).

LITHE

RoActemra e ефикасно средство за превенция на ставната деструкция. Лечението с него (8 mg/kg) за една година е свързано с трикратно по-малка прогресия на ставното увреждане в сравнение с MTX, прилаган самостоятелно (оценка чрез Total Sharp Score****).

Значимо повече пациенти на монотерапия с tocilizumab постигат ремисия на шестия месец спрямо получаващите само MTX (33 срещу 4%), като тази разлика се увеличава още повече за период от една година (47 срещу 8%) (6).

Лечението с RoActemra е довело и до подобрение на способността на пациентите да изпълняват нормалните си всекидневни активности, оценена чрез HAQ (Health Assessment Questionnare).

Дългосрочните продължения на изследванията показаха повишаване на честотата на ремисия (DAS28<2.6) във времето – от 27% на седмица 24 до 56% за две години и до 62% за 2.5 години, при малък брой случаи на прекратяване на лечението поради странични действия (5.8/100 години експозиция на пациента) (7). (ЗВ)

Акроними на проучвания:

OPTION – tOcilizumab Pivotal Trial in Methotrexate Inadequate respONders

TOWARD – Tocilizumab in cOmbination With traditional dmARD therapy

RADIATE – Research on Actemra Determining effIcacy after Anti-Tnf failurEs AMBITION – Actemra versus Methotrexate double-Blind Investigative Trial In mONotherapy

AMBITION – Actemra versus Methotrexate double-Blind Investigative Trial In mONotherapy

LITHE – tociLIzumab safety and THE Prevention of Structural Joint Damage

* Disease-modifying antirheumatic drugs

** Скорът за активност на RA (disease activity score – DAS28) включва информация за 28 стави с болка и оток (стойност 0-28), скоростта на утаяване на еритроцитите и оценка на общото здравословно състояние. Степента на активност на болестта се определя като: ниска (DAS285.1). DAS28<2.6 отоговаря на ремисия според критериите на American College of Rheumatology (ACR).

*** Критериите ACR 20, 50 и 70 се използват за оценка на тежестта на RA. Oтчита се подобрението в % на броя на възпалените и оточни стави, както и на поне три от следните пет критерии: оценка на заболяването от лекар, оценка на заболяването от пациента, С-реактивен протеин, болка и Health Assessment Questionnaire (HAQ).

HAQ e въпросник за оценка на всекидневната физическа активност, която се сравнява със скала от 0 до 3 (0 = няма затруднение, 1 = известно затруднение, 2 = изразено затруднение или с помощ и 3 = неспособност).

*** Total Sharp Score е индекс, който представлява сбор от скора за ерозии (ES) и този за стесняване на ставното пространство (JSN) и стойността му варира от 0 до 398. ES е сбор от стойностите за 46 стави и е в диапазон от 0 до 230. JSN е сума от стойностите за 42 стави и е от 0 до 168. Скор 0 означава липса на промени.

Използвани източници:

1.Sebba A. Tocilizumab: The first interleukin-6-receptor inhibitor. American Journal of Health-System Pharmacy 2008;65(15):1413-1418 http://www.ajhp.org

2.Smolen J., Beaulieu A., Rubbert-Roth A. et al. Effect of interleukin-6 receptor inhibition with tocilizumab in patients with rheumatoid arthritis (OPTION study): a double-blind, placebo-controlled, randomised trial. Lancet 2008;371(9617): 987-997 http://www.thelancet.com

3. Genovese M., McKay J., Nasonov E. et al. Interleukin-6 receptor inhibition with tocilizumab reduces disease activity in rheumatoid arthritis with inadequate response to disease-modifying antirheumatic drugs: The tocilizumab in combination with traditional disease-modifying antirheumatic drug therapy (TOWARD) study. Arthritis & Rheumatism 2008;58(10):2968-2980 http://www.rheumatology.org/publications/ar/index-toc.asp

4.Emery P., Keystone E., Tony H .et al. Tocilizumab significantly improves disease outcomes in patients with rheumatoid arthritis whose anti-TNF therapy failed: The RADIATE study. Presented at the European League Against Rheumatism (EULAR) congress, 2008

5. Jones, G. et al. Comparison of tocilizumab monotherapy versus methotrexate monotherapy in patients with moderate to severe rheumatoid arthritis: The AMBITION study. ARD Online First, published March 17, 2009

6. Kremer, J. et al. Tocilizumab inhibits structural joint damage, improves physical function, and increases DAS28 remission rates in RA patients who respond inadequately to methotrexate: The LITHE Study. Abstract presented at EULAR 2009

7. Smolen J et al. Efficacy of tocilizumab (TCZ) in rheumatoid arthritis (RA): Interim analysis of long-term extension trials of up to 2.5 years. Abstract presented at EULAR 2009