Rituximab е ефективен при ANCA-позитивен васкулит01/12/2009

Rituximab (МabThera на Roche) е също толкова ефективен за лечението на ANCA-позитивен васкулит, колкото и cyclophosphamide (CYC), a при пациентите с тласък на заболяването го превъзхожда, показаха резултатите от рандомизираното клинично проучване RAVE*, представени през октомври на конгреса на American College of Rheumatology (1).

Няма разлика в ефикасността на двата препарата при изследваната популация болни, но rituximab превъзхожда CYC при индукцията на ремисия при ANCA (antineutrophil cytoplasmic antibody)-позитивен васкулит в случаите с тежък тласък на болестта при започване на изследването.

Ремисия е била постигната при 63.6% от пациентите в групата с rituximab и при 53.1% от лекуваните със cyclophosphamide. Понижение на активността на заболяването, оценено чрез скор 0 според Birmingham Vasculitis Activity Score (BVAS)**, за грануломатозата на Wegener, и понижение на дозата на prednisonе до 10 mg/ден са наблюдавани при 70.7% от лекуваните с rituximab и при 62.2% от взималите CYC.

Rituximab постига почти пълно изчерпване на B-клетките, за което се смята, че е важен момент при контролиране на болестта. CYC също води до намаление на тези клетки, но ефектът не е така изразен.

Разликата между двете групи не е сигнификантна при новодиагностицираните пациенти (n=96), но rituximab превъзхожда CYC при постигане на пълна ремисия при 101 пациенти с тежък тласък на болестта при започване на изследването (66.7% срещу 42%, което е почти 25% пълно подобрение).

Честотата на страничните ефекти е сходна между двете групи (0.06% за rituximab и 0.08% за cyclophosphamide), без разлика в броя на възникналите инфекции. В сравнение със CYC, при по-малък брой пациенти от лекуваните с rituximab са регистрирани една или повече странични реакции (19.2 срещу 32.7%; р=0.03).

„Rituximab е първата доказана алтернатива на cyclophosphamide при тежък ANCA-позитивен васкулит, като приемът му се толерира добре,” коментира д-р Specks от Mayo Clinic в Rochester, Minnesota, САЩ. „Това е от особена важност за пациентите с тежък ход на болестта и за тези в детска възраст”.

RAVE е мултицентърно рандомизирано двойно-сляпо плацебо-контролирано изследване, сравняващо rituximab (375 mg/m2 интравенозно седмично за четири седмици) със CYC (2 mg/kg дневно перорално).

В проучването са включени 99 пациенти на rituximab и 98 на CYC, като целта е да се постигне пълна ремисия и да се прекрати лечението с prednisone. Три четвърти от изследваните са били с грануломатоза на Wegener и една четвърт – с микроскопски полиангиит.

След постигането на ремисия, CYC е заменен с azathioprine. При всички пациенти са приложени кортикостероиди по протокол: 1-3 g интравенозен methylprednisolone, последван от prednisone 1 mg/kg/ден, намален до 40 mg/ден на първия месец, с последващо понижаване на дозата и пълно прекратяване на приема до шестия месец.

CYC в комбинация с кортикостероиди е стандартно лечение за индукция на ремисия при ANCA-позитивен васкулит от много десетилетия, но е асоцииран със сериозни странични действия – неутропения, инфекции, злокачествени генитоуринарни заболявания и инфертилитет.

ANCA-васкулитът е системно автоимунно заболяване, причинено от свръхреактивност на имунната система към много органи на тялото. Към този тип васкулит се отнасят грануломатозата на Wegener, микроскопският полиангиит и синдромът на Churg-Strauss. (ЗВ)

* Rituximab е одобрен за първи път от FDA през ноември 1997 за лечение на CD20-позитивен, B-клетъчен неходжкинов лимфом. Одобрението му в Европейския съюз е през юни 1998 под търговското име MabThera(www.mabthera.com).

През февруари 2006 към показанията за приложение на медикамента бяха добавени:

– за лечение на В-клетъчен лимфом в комбинация с CHOP (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine и prednisone) или други антрациклин-базирани режими

– в комбинация с methotrexate за повлияване на клиничната симптоматика при пациенти с умерена до тежка форма на ревматоиден артрит, неотговорили на лечение с един или няколко антагонисти на тумор-некротизиращия фактор

** Rituximab for ANCA-Associated Vasculitis

*** Birmingham Vasculitis Activity Score оценява клиничната активност на васкулита на базата на редица симптоми: общи, кожни, мукозни, УНГ, белодробни, сърдечносъдови, абдоминални, бъбречни, неврологични.

Използван източник:

1. Stone J., Merkel P. Seo P. et al. Rituximab versus cyclophosphamide for induction of remission in ANCA-associated vasculitis: a randomized controlled trial (RAVE). American College of Rheumatology (ACR) 2009: Abstract 550 http://www.rheumatology.org