Редукцията на левокамерната хипертрофия зависи от понижаването на АН, а не от прилаганото средство01/12/2009

Понижаването на артериалното налягане (АН) до препоръчваните в клиничните указания прицелни нива води до намаление на левокамерната хипертрофия при пациентите с резистентна артериална хипертония, независимо от вида на използваното антихипертензивно средство, показаха резултатите от проучването CLEVER*, които бяха представени на научната среща на Американската асоциация по хипертония** (1).

Левокамерна хипертрофия (LVH) развиват около 30% от пациентите с артериална хипертония (АХ). Според клиничните крадиолози, инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACEI), ангиотензин-рецепторните блокери (ARB) и блокерите на калциевите канали (CCB) имат по-благоприятни ефекти за редукция на LVH отколкото диуретиците и бета-блокерите.

За да се провери достоверността на тази становище, в изследването CLEVER е била наблюдавана промяната в масата на лявата камера (ЛК), оценена чрез магнитно резонансно изследване (MRI) на сърцето на 12-ия месец (gm/m2) при пациенти с АХ и LVH, лекувани до достигане на препоръчваните от Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC 7) стойности на АН.

Преди започване на антихипертензивното лечение, при участниците е извършена 2D ехокардиография за потвърждение на LVH. След това при всичките 287 пациенти с LVH е приложен lisinopril – 10 mg за една седмица и 20 mg през втората седмица преди провеждането на MRI на сърцето.

Пациентите са рандомизирани в три групи: приемащи само lisinopril, получаващи lisinopril в комбинация съответно с carvedilol или с atenolol. Средните дози на lisinopril, atenolol, и carvedilol, приложени в изследването, са съответно 29 mg, 82 mg и 60 mg.

При невъзможност за постигане на таргетните нива на АН, е било позволено допълнителното приложение на диуретика hydrochlorothiazide в доза 12.5 до 25 mg или на блокера на калциевите канали amlodipine в доза на 5 до 10 mg/ден.

След 12 месеца и в трите групи е отчетено сигнификантно понижение на систолното и диастолното АН в сравнение с изходните стойности. По отношение на намалението на левокамерната маса, оценена чрез MRI, няма значима разлика между трите терапевтични режима.

Подобрение на LVH е наблюдавано при всички участници, включително при 25% от пациентите с диабет. Терапията с бета-блокер е била свързана с повишена уморяемост. (ЗВ)

* CLEVER – Comparable Blood Pressure Control and Left Ventricular Mass Reduction

** American Society of Hypertension (www.ash-us.org)

Използван източник:

1. Lower blood pressure, not the drug regimen, regresses left ventricular hypertrophy. American Hypertension Society 24th Annual Scientific Meeting and Exposition http://www.ash-us.org