При пациенти с тежка екзацербация на ХОББ трябва да се изключи белодробна емболия01/12/2009
Един от четирима пациенти с остра екзацербация на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), налагаща хоспитализация поради тежка дихателна дисфункция, може да има белодробна емболия (БЕ), показаха резултатите от системен обзор, публикуван в списание Chest (1). При 30% от острите екзацербации на ХОББ причината ос тава неизвестна. БE може да бъде една от причините, особено при случаите с тежка остра екзацербация, която налага болнично лечение. Пациентите с ХОББ има приблизително два пъти по-висок риск за БЕ и други венозни тромбемболични инциденти в сравнение с хората без белодробна патология. Причини за това са обездвижването, възпалението и другите придружаващи състояния. БЕ, подобно на екзацербациите на ХОББ, може да води до изостряне на респираторните симптоми като диспнея, кашлица и гръдна болка. За разлика от инфекциозния процес, който се повлиява добре от антибиотици и системни кортикостероиди, тромбемболичните инциденти изискват антикоагулантна терапия. Поради това е много важно бързо да са постави точна диагноза, тъй като нелекуваната правилно БЕ може да доведе до летален изход. В анализа са включени публикуваните данни от пет проучвания, в които диагнозата на БЕ е била потвърдена с мултидетекторна компютърна томография или пулмонална ангиография в рамките на 48 часа след хоспитализацията по повод на тежка екзацербация на ХОББ без друга причина за дихателна дисфункция. При 20% от пациентите е била установена БЕ, като при случаите, налагащи болнично лечение, честата е била 25%. Двете състояния често протичат със сходни респираторни симптоми. Клиницистите трябва да имат предвид, че пациентите с ХОББ имат висока честота на БЕ и при случаите с остра екзацербация да използват методите на образната диагностика за разграничаване на двете състояния. (ОИ) Използван източник: 1.Rizkallah J., Man S., Sin D. Prevalence of pulmonary embolism in acute exacerbations of COPD. Chest 2009; 135:786-793 www.chestjournal.chestpubs.org и www.medscape.com/viewarticle/704870_print