Повишаването на серумните нива01/12/2009

Повишаването на серумните нива на креатинина в първите 48 часа на острия панкреатит е независим рисков фактор за развитие на некроза на панкреаса, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание American Journal of Gastroenterology (1).

[QQ] Според авторите на изследването, откриването на болните с повишен риск за развитието на панкреасна некроза с прости лабораторни тестове, ще доведе до по-ефективно лечение и подобряване на изхода от заболяването при тези пациенти.

[QQ] Проспективното изследване Severity of Acute Pancreatitis Study е използвало болни с остър панкреатит, при които е била проведена контрастно-усилена компютърна томография (contrast-enhanced computerized tomography). Анализирани са били серумните нива на хематокрита, креатинина и уреята при постъпването и пиковите им стойности в рамките на първите 48 часа. Обемът на проведената реанимация и бил оценяван поотделно за всеки болен.

От 129 пациенти, 35 (27%) са имали данни за панкреасна некроза, а трите лабораторни теста са били сигнификантно свързани с нейното развитие, като с най-висок коефициент на достоверност е бил повишеният креатинин. Обемът на проведената реанимация е бил подобен при всички пациенти със и без некроза.

Анализът на данните показва също, че ниските нива на хематокрита (</=44.8%) се свързват с ниска степен на риск за развитие на панкреасна некроза, с негативна предсказуема стойност от 89%; а повишените нива на креатинин (над 160 mсmol/l) в първите 48 часа от заболяването са имали положителна предсказуема стойност от 93%. (КП)

Използван източник:

1. Muddana V., Whitcomb D., Khalid A. et al. Elevated serum creatinine as a marker of pancreatic necrosis in acute pancreatitis. Am J Gastroenterol 2009; 104:164–170 http://www.nature.com/ajg/index.html