Нови клинични препоръки за поведение при белодробни екзацербации на муковисцидоза01/12/2009

Нови клинични препоръки, базирани на доказателства, за поведение при остри белодробни eкзацербации на муковисцидоза (cystic fibrosis – CF) бяха разработени от Американската фондация по кистична фиброза (CFF)* и публикувани през ноември в списание American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (1).

Използваните два подхода като провеждането на продължително лечение по време на остра екзацербация и терапевтичните мерки за клирънс на дихателните пътища са с доказани клинични ползи (умерена ефективност), поради което тяхното приложение се подкрепя от CFF.

Други специфични препоръки за поведение при остра екзацербация:

– Не се препоръчва приложението на интравенозни антибиотици в извънболнични условия с изключение на случаите, в които могат да се осигурят условия и грижи, еквивалентни на болнична обстановка

– Няма достатъчно данни за подкрепа или отхвърляне на продължителното използване на инхалаторни антибиотици при пациенти, лекувани със същите медикаменти интравенозно

– Няма достатъчно данни, че употребата на един антибиотик при инфекции, причинени от Pseudomonas aeruginosa, е еквивалентна на комбинирането на антибиотици от различни групи

– За предпочитане е аминогликозидите да се дозират еднократно дневно, а не трикратно

– Няма достатъчно данни в полза на продължителната инфузия на бета-лактамни антибиотици

– Наличните данни са недостатъчни, за да се препоръча оптимална продължителност на антибиотичното лечение

– Не се препоръчва рутинната употреба на кортикостероиди

Необходими са допълнителни проучвания, за да се оцени резултатът от:

– Болничното спрямо амбулаторното лечение

– Едновременната употреба на инхалаторни и интравенозни антибиотици

– Броя на използваните антибиотици при лечение на инфекция, причинена от Pseudomonas aeruginosa (един или повече)

– Продължителната инфузия на бета-лактамни антибиотици

– Продължителността на антибиотичното лечение

За CF са характерни рекурентните ендобронхиални инфекции и прогресиращата обструкция на дихателните пътища. Някои от пациентите могат да бъдат без оплаквания извън периодите на възпалителни белодробни тласъци, но при повечето от случаите са налице хронична кашлица и гнойна експекторация.

Критериите на CFF за екзацербация при CF са:

– намален физически капацитет

– засилване на кашлицата

– нарастване на количеството на гнойната експекторация

– по-богата хрипова находка в белия дроб

– намален апетит

Муковисцидозата се характеризира с образуването на гъст и еластичен секрет, който е резултат от мутация в гена за кодиране на протеина CFTR (cystic fibrosis transmembrane regulator, трансмембранен регулатор на кистичната фиброза), участващ в изграждането на хлорните канали в апикалната част на мембраните на епителните клетки на бронхите.

Дефектният CFTR води до нарушено излизане на хлорните йони от епителните клетки към мукуса в бронхите и увеличава навлизането на натриевите йони в обратна посока.

Лечението на белодробната форма на муковисцидозата е насочено в три основни направления – контрол на възпалителните белодробни тласъци, поддържане на ефективен клирънс на дихателните пътища и пълноценно хранене. (ЗВ)

* CFF – US Cystic Fibrosis Foundation (www.cff.org)

Кистичната фиброза е хронично прогресиращо заболяване с остри възпалител ните белодробни тласъци, които представляват интермитентни епизоди на влошаване на белодробните симптоми (кашлица, експекторация и тахипнея) и общото здравно състояние на пациента (загуба на тегло и анорексия) и налагат медицинска интервенция.

** При изследването за синергизъм на антибиотиците се прилага така нареченият шахматен метод, при който на базата на минималната инхибиторна концентрация (MIC) се изчислява фракционната инхибиторна концентрация (FIC).

FIC за даден антибиотик се изчислява като съотношение между неговата MIC в комбинация с друг антимикробен препарат и MIC на медикамента, използван самостоятелно.

Резултатите се интерпретират като синергистични при стойности 0.5 до 4.0 и антагонистични при стойности >4.0. Използва се и класическият дифузионен метод за определяне на антибиотичната чувствителност на микроорганизмите, но за изследване на синергизма се изисква спазването на точно определени разстояния между дисковете за всеки щам.

За допълнителна информация:

Белодробна трансплантация при муковисцидоза. МД, февруари 2009 http://mbd.protos.bg

Клинично поведение при белодробни тласъци на муковисцидозата. МД, ноември 2008

Трансплантацията на бял дроб при децата с муковисцидоза. МД, февруари 2008

Неинвазивно подпомагане на хиперкапнията при муковисцидоза. МД, февруари 2008

Нова генно-базирана терапия при муковисцидоза. МД, юни 2005

Използван източник:

1. Flume P., Mogayzel P., Robinson K. et al. Cystic fibrosis pulmonary guidelines: treatment of pulmonary exacerbations. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2009; 180: 802 – 808. http://ajrccm.atsjournals.org