Нов антиген при идиопатична мембранозна нефропатия01/12/2009

По-голямата част от пациентите с идиопатична мембранозна нефропатия имат антитела срещу антигена PLA2R и тъй като PLA2R се среща в нормалните подоцити и в имунните отлагания при пациентите с това заболяване, то може да се смята, че той е главният антиген при тази форма на нефротичния синдром, показаха резултатите от проучване, публикувани в New England Journal of Medicine (1).

Идиопатичната мембранозна нефропатия е антитяло-медиирано автоимунно гломерулно заболяване.

Изследвания при експериментални модели (нефрит на Heymann) установиха, че субепителните имунни депозити, характеризиращи болестта, се формират in situ с участието на антигена megalin.

За идентифициране на таргетния антиген при пациенти с идиопатична мембранозна нефропатия авторите на настоящото проучване са използвали циркулиращи антитела в серумни проби от възрастни с това заболяване. Последващ анализ чрез мас-спектрометрия на реактивни протеинови вериги е позволило откриването и локализирането на таргетния за това състояние антиген.

Изследван е бил серум на 26 от 37 пациенти (70%) с идиопатична, а не с вторична форма на мембразнозна нефропатия. При тях в гломерулния екстракт е идентифициран гликопротеин с молекулно тегло от 185 kD. Мас-спектрометрията на реактивните протеинови вериги е регистрирала М-тип рецептор за фосфолипаза А2 (PLA2R).

Циркулиращите антитела в серумните проби на пациенти с идиопатична мембранозна нефропатия са разпознали рекомбинантен PLА2R и са се свързали със същия 185-kD гломерулен протеин както и моноспецифичните анти-PLА2R aнтитела.

Анти-PLA2R автоантитела в серума на пациентите с мембранозна нефропатия са предимно IgG4 – доминиращият имуноглобулинов подклас в гломерулните отлагания.

Резултатите от това изследване показват, че в бъдеще таргетната терапия на идиопатичната мембранозна нефропатия може да включва медикаменти, които действат срещу PLA2R. (OИ)

Използван източник:

1. Beck L., Bonegio R., Lambeau G. et al. M-type phospholipase A 2 receptor as target antigen in idiopathic membranous nephropathy. NEJM 2009; 361: 11-21 http://www.content.nejm.org