Нощна неинвазивна вентилация при хиперкапнична ХОББ01/12/2009

Нощната неинвазивна вентилация (NIV) при кислород-зависими пациенти със стабилна хиперкапнична форма на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) може да подобри тяхната преживяемост, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Thorax (1).

Дългосрочната кислородотерапия (long-term oxygen therapy – LTOT), навлязла в лечението на болестта преди около 20 години, увеличава преживяемостта на болните. Независимо от това, тежките форми на ХОББ остават сериозен терапевтичен проблем, тъй като при развитие на хиперкапния двeгодишната смъртност достига 30-40%.

По-голямата част от пациентите с ХОББ имат хипоксемия и хиперкапния по време на сън поради намаляване на стимулацията от страна на центъра на дишането и нарастване на резистентността на горните дихателни пътища. Нарушенията в газовия обмен през нощта предразполагат към сърдечни аритмии и прогресиране на дихателната недостатъчност.

Категоричните ползи от неинвазивната вентилация при екзацербации на заболяването, както и натрупващите се доказателства за положителен ефект на този вид лечение върху вентилаторната недостатъчност и качеството на живот, водят до заключението, че NIV може да подобри преживяемостта при напреднал стадий на ХОББ.

Въпреки данните от някои краткосрочни и дългосрочни рандомизирани проучвания за ефекта на LTOT и NIV, засега липсват достатъчно данни за рутинното въвеждане на NIV в терапията на стабилната хиперкапнична ХОББ (2).

В настоящото мултицентърно, рандомизирано контролирано проучване е сравнен ефектът на NIV+LTOT спрямо самостоятелното приложение на дългосрочна кислородотерапия при болни със стабилна, тежка и свързана с тютюнопушене ХОББ (ФЕО146 mmHg, проведено LTOT за най-малко три месеца) и възраст под 80 години.

Пациенти със сънна апнея (апнея-хипопнея индекс >20/h) или индекс на телесна маса (BMI) над 40 са изключени от проучването. Критериите за оценка са били преживяемост, подобряване на показателите от спирометрията, артериални кръвни газове, определяно от болестта качество на живот и общо състояние.

В проучването са рандомизирани 144 болни (72 на терапия с NIV+LTOT и 72 на терапия само с LTOT). Резултатите показват, че включването на NIV към останалата терапия подобрява качеството на съня и свързаната с него хиперкапния, което води до добър комплаянс на пациентите към този вид лечение.

В сравнение със самостоятелната дългосрочна кислородотерапия, неинвазивната вентилация води до подобряване на преживяемостта. Независимо от тези резултати обаче, ФЕО1 и PaCO2, измерени на 6 и 12 месец от началото на проучването, са без съществена разлика при двете групи.

Увеличаването на преживяемостта при терапия са с NIV+LTOT е съпроводено от влошаване на качеството на живот. За преодоляване на този недостатък, е необходимо по-ефективно обучение на пациентите и технологично подобряване на устройствата за NIV, които може да се препоръчат при хиперкапнична форма на ХОББ. (ОИ)

За допълнителна инфромация:

Медицинска база Dанни http://mbd.protos.bg

Нощна неинвазивна вентилация при ХОББ с хиперкапнична дихателна недостатъчност. МD 2009, бр.1/февруари

Pulmonary Rehabilitation http://emedicine.medscape.com/article/319885-overview

Използвани източници:

1. McEvoy R., Pierce R., Hillman D. et al. Nocturnal non-invasive nasal ventilation in stable hypercapnic COPD: a randomised controlled trial. Thorax 2009; 64: 561-566 http://www.thorax.bmj.com/current

2. Casanova C., Celli B., Tost L. et al. Long-term controlled trial of nocturnal nasal positive pressure ventilation in patients with severe COPD. Chest 2000; 118:1582–90 http://www.chest.org