Н2-блокер може да осигури защита на гастроинтестиналната лигавица при прилагането на ASA01/12/2009

Famotidine* е ефективен за профилактика на пептичните язви и ерозивния езофагит при пациенти, които приемат ниски дози Aspirin с цел съдова протекция, показаха резултатите от проучването FAMOUS, публикувани в списание Lancet (1).

Нискодозираният Aspirin (ацетилсалицилова киселина – ASA) е измежду най-изписваните лекарствени средства, което се прилага поради своите антитромботични свойства при сърдечно- и мозъчносъдови заболявания, както и при пациенти със захарен диабет. Продава и като OTC продукт (без рецепта).

До момента има ограничен брой медикаменти, които могат да предпазват гастроинтестиналната лигавица от увреждане, свързано с приложението на ASA.

Инхибиторите на протонната помпа (PPI) са с доказана ефективност в лечението и профилактиката на пептичните язви при употребата на ASA и нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС). Проблемът е, че PPI могат да водят до нежелано взаимодействие с clopidogrel, който често се предписва успоредно с ASA при пациенти след имплантирането на коронарни стентове за превенция на стент-тромбозите.

Публикувани напоследък данни показаха, че PPI могат да намаляват антитромбоцитния отговор към clopidogrel чрез взаимодействие върху неговия медииран от чернодробния CYP2C19 метаболизъм. Поради това, при пациенти на терапия с clopidogrel е по-безопасно да се използват алтернативни средства като Н2-блокери.

Famotidine е H2-рецепторен блокер, който е ефикасен за превенция и заздравяване на пептични язви при болни, приемащи NSAID.

В изследването Famotidine for the Prevention of Peptic Ulcers in Users of Low-Dose Aspirin (FAMOUS) са участвали 404 пациенти на възраст над 18 години, при които е било назначено лечение с ниски дози АSA (75-325 mg/ден), прилагана самостоятелно или заедно с други съдови протективни средства.

При всички участници е било проведено изходно ендоскопско изследване за изключване на наличието на стомашни и дуоденални язви или ерозивен езофагит, след което те са били разделени (на двойно-сляп принцип) в две групи – на лечение с famotidine 20 mg два пъти дневно (n=204) или контроли на плацебо (n=200).

Първична крайна цел е била появата на нова стомашна или дуоденална язва (с диаметър над 3 мм) или ерозивен езофагит при контролно ендоскопско изследване на 12-та седмица след рандомизацията.

Анализът „намерение за лечение” е установил, че при лекуваните с famotidine пациенти, в сравнение с контролите на плацебо, са възникнали значимо по-малко:

– стомашни язви – 3.4% спрямо съответно 15% (-80%, р=0.0002).

– язви на дванадесетопръстника – 0.5% српямо 8.5% (-95%, р=0.0045)

– ерозивен езофагит – 4.4% спрмо 19% (-80%, р<0.001).

В подгрупов анализ на участниците, развили пептични язви в хода на проучването, инфекция с Helicobacter pylori е била установена при 42.1% от пациентите, получавали плацебо, и при нито един случай от лекуваните с famotidine.

В групата на плацебо са възникнали четири случая на кървене от горния отдел на гастроинтестиналния тракт в сравнение с нито един от участниците на активна гастроинтестинална протекция с Н2-блокера.

Едновременният прием на famotidine и clopidogrel не е бил свързан с нежелано лекарствено взаимодействие, което да води до намален антитромбоцитен ефект на clopidogrel.

Famotidine може да бъде подходящо решение за превенция и лечение на стомашночревното дразнене и кървене, свързано с приема на нискодозирана ASA за сърдечносъдова превенция, като Н2-блокерът може да се прилага включително и при случаите на двойна антитромботична терапия с clopidogrel, смятат авторите на изследването. (КП)

За допълнителна информация:

Медицинска база Daнни http://mbd.protos.bg

Само omeprazole ли понижава ефекта на clopidogrel? Кардио D 2009, бр.2, ноември

Нежелано взаимодействие между clopidogrel и инхибиторите на протонната помпа? MD 2009, бр.2/март

* famotidine (Quamatel на Gedeon-Richter, Famultran на Actavis) e регистриран от ИАЛ

Използван източник:

1. Taha A., McCloskey C., Prasad R. et al. Famotidine for the prevention of peptic ulcers and oesophagitis in patients taking low-dose aspirin (FAMOUS): a phase III, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. Published online July 6, 2009 http://www.thelancet.com