Мозъчносъдовата болест е чест проблем при пациентите на хемодиализа01/12/2009

Мозъчносъдовите инциденти и особено исхемичният инсулт са чести при пациентите на диализно лечение, но се диагностицират късно, което води до значимо влошаване на прогнозата и до висока смъртност, показаха резултатите от ретроспективното кохортно проучване CHOICE, публикувани в списание American Journal of Kidney Diseases (1).

Въпреки че традиционните рискови фактори за мозъчносъдова болест (МСБ) като възраст, неконтролирана артериална хипертония, захарен диабет и дислипидемия са често срещани при болните на диализно лечение, при тази група пациенти са налице и уникални, специфични за уремията и за самия процес на диализа, рискови фактори, които допълнително предразполагат към исхемичен или хеморагичен мозъчен инсулт и особено към някои подтипове на исхемичния инсулт.

В представеното проспективно кохортно проучване CHOICE (Choices for Healthy Outcomes in Caring for End-Stage Renal Disease) са включени 1041 болни на хемодиализа, проследени за период от средно 2.7 години.

Мозъчносъдовите инциденти са дефинирани като нефатални (хоспитализирани инсулти и каротидна ендартеректомия) и фатални (смърт поради инсулт) след започване на хемодиализа. Подтиповете инсулт са класифицирани според стандартните критерии на системата TOAST (Trial of ORG 10172 in Acute Stroke Treatment).

При 165 участници са възникнали мозъчносъдови инциденти, което означава честота 4.9 събития на 100 пациенто-години.

От болните, направили мозъчносъдов инцидент, 27% са имали МСБ още преди преминаването им на хемодиализа, а 19% са били с анамнеза за предишен инсулт.

Най-чест е бил исхемичният инсулт (76% от 200 събития). Средното време от началото на симптомите до доказването на исхемичния инсулт е осем часа и половина, като при 44% инсултът е бил фатален или е довел до тежки увреждания (нужда от постоянни грижи).

От случаите с исхемичен инсулт – 28% са били следствие на кардиоемболизъм (водеща причина), 20% – на оклузия на малък съд, 11% – на атеросклероза на големите артерии, 18% са се дължали на множествени фактори и 23% – на друга (неустановена) причина.

Мултивариантният анализ е показал, че възрастта и анамнезата за захарен диабет или за предшестваща МСБ водят до значимо повишаване на риска за мозъчносъдов инцидент (съответно – 1.26, 1.35 и 1.23 пъти).

Рисковите фактори за мозъчносъдови инциденти при пациентите с краен стадий на бъбречно увреждане са различават от тези при останалата популация, като в етиологията им често се наместват множествени фактори.

Необходими са допълнителни проучвания, които да оценят възможностите за промяна на лошата прогноза на хемодиализираните пациенти с МСБ чрез превенция на цереброваскуларните инциденти, ранната им диагностика (магнитно резонансно изобразяване) и ранната и адекватна терапевтична интервенция в зависимост от вида на инсулта, смятат авторите на проучването. (ОИ)

Използван източник:

1. Sozio S., Armstrong P., Coresh J. et al. Cerebrovascular disease incidence, characteristics, and outcomes in patients initiating dialysis: The choices for healthy outcomes in caring for ESRD (CHOICE) study. American Journal of Kidney Diseases 2009; 54 (3): 468-477 http://www.ajkd.org