Микроалбуминурията01/12/2009
Микроалбуминурията е важен рисков фактор за намаляване на когнитивната функция при възрастните пациенти с диабет тип 2, а инхибиторите на ренин-ангиотензиновата система (АСЕ инхибитори и ангиотензин рецепторни блокери) са протективни, показаха резултати от проучване, публикувани в списание Diabetes Care (1). Диабет тип 2 е рисков фактор за когнитивни нарушения и деменция, която най-често се дължи на мозъчносъдова болест. Други фактори за деменция, освен възрастта, са хипергликемията и инсулиновата резистентност на мозъка (според една по-нова хипотеза болестта на Alzheimer е „диабет тип 3”). Когнитивната функция е изследвана при 205 пациенти с диабет тип 2 (средна възраст 75.3 години), проследени средно за 1.6 години. Неврологичното нарушение е класифицирано според промени в скалата CDR (Clinical Dementia Rating). При 164 души е установена нормална (CDR 0) и при 41 - нарушена когнитивна функция (CDR 0.5). При проследяването, намаляване на когнитивната функция е наблюдавано при 33 души (16.1%), от които - четири случая на деменция. Предиктори за намаляване на познавателната функция са възраст, по-ниска степен на образование и повишена уринна екскреция на албумин - 1.37 пъти по-висок относителен риск, докато лечението с инхибитори на РАС* има протективен ефект (намален относителен риск със 72% ). След изключване на влиянието на възрастта и образованието, предиктор за спад на когнитивната функция се е оказала повишената уринна екскреция на албумин (микроалбуминурия и нискостепенна албуминурия), докато лечението с АСЕ инхибитори и ARB е имало протективен ефект (самостоятелна обратна зависимост). Тези резултати трябва да бъдат потвърдени от допълнителни изследвания, тъй като могат да се окажат с важно с клинично значение. (ОИ) *Освен антихипертензивно действие, инхибиторите на РАС намаляват екскрецията на албумин в урината и осигуряват защита на бъбреците (забавят развитието на диабетна нефропатия) Използван източник: 1. Bruce D., Davis W., Casey G. et al. Predictors of cognitive decline in older individuals with diabetes. Diabetes Care 2008; 31 (11): 2103-2107 www.care.diabetesjournals.org