Лечение на еректилна дисфункция със стентове01/12/2009
Zotarolimus-отделящи периферни стентове (ZES) ще бъдат имплантирани на 50 пациенти с еректилна дисфункция, които имат недостатъчен отговор към лечението с инхибитори на фосфодиестераза-5, в девет болници в САЩ, съобщиха от фирма Medtronic. Проучването е наречено ZEN (Zotarolimus-Eluting Peripheral Stent System for the Treatment of Erectile Dysfunction in Males with Sub-Optimal Response to PDE5 Inhibitors) и ще продължи до 2011. При всички участници е била установена клинично значима стеноза на а. pudenta interna (клон a. iliaca interna) с тазова ангиография. При четири от пет мъже с еректилна дисфункция (ЕД) причината за нарушението е съдова, като обикновено тези случаи имат рискови фактори за атеросклероза (захарен диабет, дислипидемия, тютюнопушене, артериална хипертония, възраст) и коронарна артериална болест (КАБ)/коронарна сърдечна болест (КСБ). До 70% от мъжката популация с КАБ има еректилна дисфункция. ЕД често е първа проява на атеросклеротичната болест, като КСБ може да се изяви няколко месеца след това. Данните от ангиографски изследвания показват, че пациентите със стеноза на коронарните артерии обикновено имат стеноза и на а. pudenta interna (над 50% на дясната и над 60% на лявата артерия). Въпреки това, пациентите с ЕД рязко се изследват от ангиолог. Особено при млади мъже с ЕД, трябва да се изключат и анатомични аномалии на а. pudenta interna. Zotarolimus e аналог на sirolimus, но има по-кратък полуживот. ZES, които се използват за имплантиране в коронарните артерии, са Endeavour (на снимките) и Resolute.