Glucobay е идеалният партньор01/12/2009

За разлика от аcarbose, metformin не повлиява директно постпрандиалния метаболизъм на глюкозата, но води до понижаване на нивата на кръвната глюкоза на гладно в резултат на потискане на чернодробната продукция на глюкоза.

Прилагани комбинирано, двата медикамента водят до подобряване на цялостния контрол на кръвната глюкоза – постигат синергично инсулин-пестящо действие и свързаните с това ползи (по-малко наддаване на тегло и отбременяване на бета-клетките вследствие на намаляване на инсулиновата резистентност и на глюкозната токсичност).

За разлика от аcarbose, СУП стимулират секрецията на инсулин в отговор на повишената кръвна глюкоза след нахранване (инсулинотропно действие).

В сравнение със СУП, алфа-глюкозидазният инхибитор упражнява своето антихипергликемично действие малко по-рано в постпрандиалния период, което при комбинираното им прилагане намалява необходимостта от СУП-стимулирана секреция на инсулин.

Това позволява редуциране на дозите на СУП, както и намалява риска за хипогликемия (за овладяване на хипогликемичните епизоди при тези случаи трябва да бъде използвана dextrose поради специфичния механизъм на действие на аcarbose).

Прилагането на СУП в комбинация с аcarbose понижава наддаването на тегло, което е една от водещите бариери за подобряване на гликемичния контрол.

За разлика от инкретиновите миметици (GLP1 рецепторните аналози) и DPP-4 инхибиторите, които също директно понижават постпрандиалната хипергликемия, Glucobay e доказал, че намалява значимо честотата на сърдечносъдовите инциденти и особено на миокардния инфаркт при пациенти с НГТ (в проучването STOP-NIDDM) и диабет тип 2 (мета-анализ на данните от седем клинични проучвания).

Поради своя уникален механизъм на действие, той може да бъде прилаган както самостоятелно, тава и в комбинация с други антидиабетни средства.