ELISpot е точен и бърз метод за откриване на активна туберкулозна инфекция01/12/2009

Имунологичният тест ELISpot може да открива специфични за Mycobacterium tuberculosis (МТВ) IFN-gamma продуциращи Т-лимфоцити в бронхоалвеоларен лаваж, което позволява бърза и точна диагностика на активна нелекувана туберкулозна инфекция, показаха резултатите от европейското многоцентрово проспективно проучване Tuberculosis Network European Trialsgroup Study, публикувани през октомври в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (1).

ELISpot е интерферон-гама (INF-gamma) имуноточков ензимно-свързан имуносорбентен тест за определяне на Т-клетъчна активност, която е специфична за M. tuberculosis (МТВ)*.

Методът е високо ефективен за доказване на активна белодробна туберкулоза, дори и при пациенти с негативен резултат от микробиологичното изследване на храчка.

В проучването са участвали 347 болни, като активна белодробна ТВ е била диагностицирана при 20.4% (71 души) и латентна ТБ – при 46% (127 души). При останалите е била поставена алтернативна диагноза.

Резултатите от ELISpot са били позитивни при 91.5% от случаите с активна ТВ (65 души).

Позитивният резултат от ELISpot на бронхоалвеоларен лаваж (БАЛ) е позволил идентифициране на пациентите с активна TB от случаите с латентна TB инфекция (съотношение на вероятностите 26.5, р<0.001).

Чувствителността на ELISpot за диагностициране на активна TB в БАЛ е 91%, а специфичността – 80%.

Авторите подчертават, че златният стандарт за доказване на белодробна ТВ продължава да бъде директното микроскопско изследване на храчка (бактериоскопично) или бактериологичното изолиране на M. tuberculosis в бронхоалвеоларен лаваж или в други изолати (културелен растеж).

ELISpot на бронхоалвеоларен лаваж е важен метод за бързо разграничаване на активна ТВ от латентна TB инфекция при пациенти с негативен резултат от микроскопското изследване на храчка в рутинната клинична практика, е главният извод на авторите.

Резултатите от анализа показват, че ELISpot на периферна кръв повишава вероятността за поставяне на диагнозата 10 пъти, ELISpot на БАЛ – 40.4 пъти, туберкулиновият вътрекожен тест тип Манту** – 7.8 пъти и MTB-специфичната амплификация на ДНК (генетично изследване) – 12.4 пъти.

ELISpot е ефективен и за диагностициране на туберкулозен плеврит (2).

Методът не може да се използва за определяне на лекарствената чувствителност на MTB.

По данни на СЗО приблизително два милиарда са инфектираните с Mycobacterium tuberculosis, а всяка година около 9 милиона се разболяват и два милиона умират от туберкулоза. Броят на заболелите в Източна Европа през последните 10 години е нараснал с повече от 25%. (ДЯ)

* ELIspot (Enzyme-linked Immunospot, IFN-gamma Immunospot) представлява метод за преброяване на интерферон-гама-секретиращи периферни Т-лимфоцити, реактивни спрямо специфичен за туберкулозата антиген – ESAT-6 (Early Secreted Antigen Target-6). T-клетъчната активност се измерва с VZV интерферон-гама ензимно-свързан имуноспот.

** Нови подходи в имунодиагностиката на туберкулозната инфекция (3)

С помощта на интензивни сравнителни ДНК анализи бе установено наличието на няколко генни области на МТВ, които не се срещат във всички ваксинални BCG щамове, както и в повечето нетуберкулозни микобактерии, като например RD1 (Region of Differences-1) – регион, който е обект на задълбочени проучвания с цел идентифициране на антигени, подходящи за имунодиагностика, както и за разработване на нови ваксини.

Такива антигени са ESAT–6 (Early Secreted Antigen Target-6) и CFP–10 (Culture Filtrate Protein-10), за които е установено, че са високо имуногенни. Те са в основата на новите IFN-gamma тестове (IFN-gamma Release Assays – IGRAs), които са сред най-големите постижения през последните сто години в областта на диагностиката на МТВ инфекцията.

Най-голямото предимство на новите IGRA тестове е тяхната висока специфичност. Тестването им в клинични условия показа, че те притежават редица предимства в сравнение с Манту теста.

IFN-gamma-базирани технологии за имунодиагнодстика на туберкулозната инфекция са: QuantiFERON-TB Gold на фирмата Cellestis, Австралия и T-SPOT.TB – на Oxford Immunotec, Великобритания. България бе първата страна в Европа, въвела теста QuantiFERON-TB Gold на фирмата Cellestis в рутинната имунодиагностика на ТВ инфекцията, а НЦЗПБ за първи път в България въведе новите IFN-gamma – базирани тестове QuantiFERON-TB (www.quantiferon.com) и T-SPOT.TB (www.oxfordimmunotec.com/Why_Choose_T-SPOT_International)

Използвани източници:

1.Jafari, C., Thijsen, S., Sotgiu, G. Et al, for the Tuberculosis Network European Trialsgroup (2009). Bronchoalveolar lavage Enzyme-Linked Immunospot for a rapid diagnosis of tuberculosis: A Tuberculosis Network European Trialsgroup Study. Am J Respir Crit Care Med 2009;180:666–673 http://ajrccm.atsjournals.org

2. Lee, L., Chou, C, Wang, J et al. Enzyme-linked immunospot assay for interferon-gamma in the diagnosis of tuberculous pleurisy. Clinical Microbiology & Infection 2009, 15 (2): 173-179

3. Рационални подходи в избора на имунодиагностични средства при туберкулозна инфакция. Доц. Масимо Амикосанте от Университет „Тор Вергата”в Рим и Доц. Румяна Маркова от НЦЗПБ http://www.ncipd.org