Добавянето на budesonide/formoterol към tiotropium с допълнителни ползи при ХОББ01/12/2009

При пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) добавянето на budesonide/formoterol (Symbicort на AstraZeneca) към лечението с tiotropium в сравнение със самостоятелното прилагане на tiotropium води до бързо и продължително подобряване на белодробната функция, общото здравно състояние и сутрешните симптоми, както и до намаляване на тежките екзацербации, показаха резултатите от проучване, публикувани в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (1).

Фиксираните инхалаторни комбинации (кортикостероид и дългодействащ бета2-агонист), добавени към дългодействащ антихолинергичен медикамент, са по-ефективни от приложението на отделните съставки като монотерапия и са показани при пациенти с умерена и тежка степен на ХОББ (ФЕО1<50% от нормалния) и чести екзацербации.

Целта на рандомизираното, двойно-сляпо проучване, проведено в 102 центъра в девет страни, е била оценка на профила на ефективност и поносимост на комбинираната тройна терапия с инхалаторен кортикостероид, дългодействащ бета2-агонист (budesonide/formoterol) и tiotropium.

В изследването са взели участие 660 пациенти (75% мъже) – на възраст над 40 години (средно 62 години), с форсиран експираторен обем за една секунда (ФЕО1, FEV1) под 50% от предвидените нормални стойности (средно 1.1l или 38% от предвидения) и с анамнеза за чести екзацербации, изискващи приложението на системни кортикостероиди и/или антибиотично лечение.

Преди започване на проучването (две до четири седмици), терапията на участниците с инхалаторни кортикостероиди и дългодействащи бета2-агонисти е била преустановена.

Болните са били рандомизирани за 12 седмици да получават tiotropium (18 mcg един път дневно) плюс budesonide/formoterol (320/9 mcg; n=329) или плацебо (n=331) два пъти дневно.

Резултатите показват, че прибавянето на Symbicort към tiotropium, в сравнение с монотерапията с tiotropium, е довело до бързо и продължително подобряване на белодробната функция и на сутрешните симптоми (намаляване на нуждата от сутрешна употреба на други облекчаващи дишането средства).

Прилагането на тройната комбинация е било свързано със значимо увеличение на пребронходилататорния ФЕО1 със 6% (65 ml) и на постбронходилататорния ФЕО1 с по 11% на петата минута (123 ml) и на 60 минута (131 ml).

Комбинираното лечение е довело и до значимо намаляване на екзацербациите с 62% (р<0.001). И двата терапевтични подхода са били с добра поносимост. (КП)

За допълнителна информация:

Mедицинска база Dанни http://mbd.protos.bg

Комбинираната терапия budesonide/formoterol е ефективна при ХОББ. MD, Март 2009

Symbicort SMART е ефективно лечение на астмата при деца. MD, Септември 2007

Symbicort – ефективен при астма и ХОББ. MD, Октомври 2006

Използван източник:

1. Welte T., Miravitlles M., Hernandez P. et al. Efficacy and tolerability of budesonide/formoterol added to tiotropium in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 2009;180:741-750 http://ajrccm.atsjournals.org