Dabigatran ефективен при STEMI и NSTEMI01/12/2009

Добавянето на директния инхибитор на тромбина dabigatran etexilate* към двойната антитромбоцитна терапия с ацетилсалицилова киселина и clopidogrel като всекидневно лечение при пациенти след остър миокарден инфаркт със ST елевация (STEMI) или без ST елевация (NSTEMI) е свързано с ниска честота на кървене, показаха резултатите от проучването REDEEM, представени на тазгодишната среща на Американската сърдечна асоциация (AHA).

Настоящото двойно сляпо, плацебо-контролирано изследване показва добър профил на ефективност и безопасност на медикамента при пациенти с остри коронарни синдроми (ОКС) и допълнителни сърдечносъдови рискови фактори.

В него са участвали 1861 болни с ОКС (60% със STEMI и 40% с NSTEMI, 76% са мъже), от които – 29% са преживяли предишен миокарден инфаркт, 31% са с диабет и 12% имат сърдечна недостатъчност.

Болните са рандомизирани в четири групи в зависимост от дозите на dabigatran – съответно 50, 75, 110 и 150 mg два пъти дневно, назначени средно 7.4 дни след ОКС и прилагани за период от шест месеца в комбинация с ацетилсалицилова киселина (АСК, ASA) и clopidogrel. При около половината е била проведена перкутанна коронарна интервенция.

Проследена е била честотата на масивно кървене или на клинично значимо леко кървене (първична крайна точка) при лечение с dabigatran в сравнение с плацебо.

Данните от REDEEM показват, че честотата на масивно кървене е приемливо ниска, като dabigatran, особено в доза 110 и 150 mg два пъти дневно, постига добър баланс между клинична ефективност и риск за кървене при приложение заедно с АСК и clopidogrel след STEMI или NSTEMI, смятат авторите на проучването. (ОИ)

* Pradaxa (dabigatran etexilate) (www.pradaxa.com) на Boehringer Ingelheim е регистриран в България (www.bda.bg).