Близо половин милион нови случая на туберкулоза01/12/2009

Близо половин милион нови случая на туберкулоза са регистрирани в Европа през 2007 година, според първия съвместен надзорен доклад (Tuberculosis Surveillance Report) на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC*) и Световната здравна организация (WHO) с регионален офис за Европа**От тях, 9% са били причинени от мултирезистентни към туберкулостатиците (MDR) щамове на туберкулозните бактерии в региони с лош контрол върху ТБК (1).

Новите данни показват, че повечето държави в региона имат постоянен спад в общата заболеваемост от ТБК, като разпространението на заболяването остава хетерогенно – цифрите варират от по-малко от пет нови случая на туберкулоза на 100 000 население в Исландия до над 100 на 100 000 в Казахстан, Киргизстан, Молдова и Румъния. Докладът показва още, че честотата на MDR-туберкулозата остава твърде висока в региона.

Проблемът с резистентната на много лекарства туберкулоза може да е по-сериозен отколкото се предполага, предупредиха експертите на WHO. Увеличаващата се свръхрезистентна форма на болестта (еxtensively drug-resistant TB – XDR-TB, EDR-TB) е обезпокоителен факт поради силно ограничените възможности за нейното лечение и високата смъртност.

Резистентността на Mycobacterium tuberculosis се дължи на генетична мутация, която прави мутиралия щам резистентен на антитуберкулозните лекарства. Потвърждава се лаборатно в инфектирани изолати на пациентите с туберкулоза.

MDR-TB се дължи на неадекватно лечение със стандартната първа линия терапия антитуберкулозни лекарства (кратък курс). XDR-TB е резултат на неправилно и непълно лечение на MDR-TB с втора линия туберкулостатици. Тази форма на болестта е още по-резистентна от MDR-TB и поради това е много трудна за терапевтично повлияване. Лечението на TB и MDR-TB е отговорна задача и трябва да се провежда съгласно приетите международни стандарти.

Експертите по туберкулоза смятат, че проблемът се дължи на неправилния режим на терапия с антибиотици (незавършване на пълния курс на лечение) и лошите медицински грижи, които са свързани с невъзможността за изолиране и терапия на пациентите в болници или специализирани санаториуми.

„Въпреки че общият брой на случаите с туберкулоза, докладвани в Европа, е намалял в лека степен, делът на MDR-туберкулоза е голям и е причина за безпокойство. Повече внимание трябва да се обърне на ранната диагностика и лечение, както и на равнопоставеността на достъпа до лечебните заведение на рисковите групи от населението,“ се казва в доклада. (КП)

* European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) http://www.ecdc.europa.eu

** World Health Organization (WHO) WHO Regional Office for Europe http://www.euro.who.int/tb

Използван източник:

1. World Tuberculosis Day 2009: Every hour, 55 people are diagnosed with TB in Europe, new report says. Press release Stockholm, Copenhagen, 24 March 2009 http://www.ecdc.europa.eu