Биомаркер за неинвазивна диагностика на остро бъбречно увреждане01/12/2009

Гелатиназа-асоциираният неутрофилен липокалин (neutrophil gelatinase–associated lipocalin – NGAL) е нов лабораторен показател за ранна неинвазивна диагностика на остро бъбречно увреждане при пациентите в отделенията за интензивни грижи, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Journal of the American Society of Nephrology (1).

При случаите, развили остро бъбречно увреждане, е било установено над трикратно повишаване на концентрацията на NGAL в урината (190 срещу 57 ng/mg; р<0.001).

Увеличението на NGAL в урината (до 15 пъти) при болните с остро бъбречно увреждане настъпва още преди промяна в нивата на серумния креатинин, който рутинно се използва за диагностициране на бъбречната недостатъчност.

Повишаването на NGAL е показател за тежка увреда на каналчетата на нефроните.

Освен стойностите на серумния креатинин и наличието на сепсис, нивата на NGAL в урината са самостоятелен предиктор за развитието на тежко остро бъбречно увреждане (след изключване на влиянието на възрастта), показват данните от анализа.

В проучването проспективно е оценена хетерогенна популация от 451 пациенти в отделения за интензивни грижи. От тях – 64 души (14%) са развили остра бъбречна недостатъчност в рамките на 24 часа след хоспитализацията и 86 (19%) в рамките на 48 часа.

Измерването на нивото на NGAL в урината може да бъде полезен диагностичен маркер и при HIV-асоциираната нефропатия (HIVAN).

HIVAN хистологично се характеризира с фокална сегментна гломерулосклероза с доминиращо тубулно увреждане. Клинично е налице нефротичен синдром с бързо влошаване на бъбречната функция.

Eкспресията на уринния NGAL е много висока при болните с биопсично доказана HIVAN в сравнение с HIV-негативни или HIV-позитивни пациенти с друго хронично бъбречно увреждане. (ЗВ)

* NGAL e белтъчен продукт на ген, който се активира много силно, рано и специфично при остро бъбречно увреждане. Открит е най-напред в неутрофилни гранулоцити. Наричан е „ренален тропонин”, тъй като може да играе ролята на диагностичен биомаркер, подобно на сърдечните тропонини или на MB фракцията на креатинкиназата при остро увреждане на миокарда.

Използван източник:

1.Paragas N., Nickolas T., Wyatt C. et al. Urinary NGAL marks cystic disease in HIV-associated nephropathy. J Am Soc Nephrol 2009; 20: 1687-1692 http://jasn.asnjournals.org