Бета-блокерите намаляват периоперативната смъртност01/12/2009

Периоперативното профилактично приложение на бета-блокери подобрява преживяемостта при пациенти със сърдечносъдов риск, като намалява почти наполовина смъртността на 30 ден и през първата година, показаха резултатите от анализ на голяма база болнични данни, представени през октомври на годишния конгрес на American Society of Anesthesiologists (1).

В анализа са включени данните от всички оперативни процедури (38 779) за периода 1996-2008, проведени при пациенти (средна възраст 63 години) със сърдечносъдов риск (наличие на коронарна или периферна съдова болест, или на повече от два стандартни рискови фактора).

Използваната терапия за намаляване на периоперативния сърдечен риск е включвала стандартни дози бета-блокери (най-често atenolol и metoprolol), както и други мерки с доказан ефект за подобрение на крайния изход на пациентите.

Резултатите показват, че продължителният прием на бета-блокери намалява сигнификантно смъртността на 30 ден и през първата година (р<0.05), докато преустановяването на лечението при болни на терапия с бета-блокери увеличава почти четири пъти смъртността на 30 ден и два пъти до края на първата година (р<0.0001).

Пациентите, на които се налага оперативно лечение, трябва да получават профилактична терапия с бета-блокери ако имат сърдечносъдов риск, е заключението на авторите. (ИТ)

Използван източник:

1. American Society of Anesthesiologists (ASA) 2009 Annual Meeting: Abstract A705. Presented October 19, 2009