Антиангиогнезна терапия при non-Hodgkin лимфоми


md 01/12/2009

Антиангиoгенезната терапия може да се превърне в основна лечебна стратегия при злокачествените лимфопролиферативни заболявания (non-Hodgkin лимфоми – NHL), подобно на нейното важно място при малигнените солидни тумори, според обзорна статия на Ruan и сътр., публикувана в списание Annals of Oncology (1). Растежът и прогресията на лимфомите се потенцират от най-малко два различни ангиогенни механизма: 1. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.