Субклиничен кардит – главен критерий за ревматична болест01/11/2009

При ревматичната болест (РБ) субклиничният кардит – ехокардиографско установяване на патологична аортна или на митрална регургитация, недоловими аускултаторно – може да бъде единствената проява на сърдечно засягане, според статия, публикувана в списание Cardiology in the Young (1).

За да бъдат класифицирани митралната (МИ) и аортната инсуфициенция (АоИ) като патологични, е необходимо регургитационният джет (при използване на цветен, континуален или пулсиращ доплер):

– да бъде холосистолен за МИ и холодиастолен за АоИ

– да е налице в две равнини

– да е на един или повече сантиметра над нивото на клапните платна за АоИ и на два или повече сантиметра за МИ

Субклиничният кардит е включен като главен критерий за РБ* в някои държави като Австралия и Нова Зеландия (2). Неговото добавяне към критериите на Jones увеличава с 11-16 % броя на диагностицираните случаи с РБ.

При първи пристъп на РБ диагнозата се поставя при наличие на два главни или на един главен и два допълнителни критерия плюс данни за предшестваща инфекция с бета хемолитични стрептококи група А (GABHS) – наличие на повишен или нарастващ антистрептолизинов титър (AST).

При рецидив на РБ са достатъчни два главни, един главен и два допълнителни или няколко допълнителни критерия плюс данни за GABHS инфекция (3). (ЗВ)

* Критерии за РБ:

– Главни: кардит (включително ехокардиографски диагностициран субклиничен); полиартрит (или асептичен моноартрит при предшестващо приложение на нестероидни противовъзпалителни средства – НСПВС); хорея (може да бъде единствена изява на РБ); еритема маргинатум; подкожни възли

– Допълнителни: фебрилитет; увеличени СУЕ или С-реактивен протеин(CRP); полиартралгия; удължен PR-интервал на ЕКГ

Използвани източници:

1. Wilson N. Echocardiography and subclinical carditis: guidelines that increase sensitivity for acute rheumatic fever. Cardiol Young 2008; 18: 565-568 http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=cty

2. New Zealand guidelines for rheumatic fever. Heart Foundation of New Zealand, Cardiac Society of Australia and New Zealand 2006 http://www.nhf.org.nz

3. Special Writing Group of the Committee on Rheumatic Fever and Kawasaki Disease of the Council on Cardiovascular Disease in the young of the American Heart Association, Guidelines for the Diagnosis of Rheumatic Fever. Jones criteria 1992 update. JAMA 1992; 268: 2069-2073 http://jama.ama-assn.org/