Профилактичният прием на paracetamol преди имунизация намалява имуногенността на ваксините01/11/2009

Профилактичният прием на paracetamol (acetaminophen) преди имунизация при кърмачета с цел превенция на висока температура и/или на фебрилни гърчове намалява имуногенността на ваксините, поради което не трябва да се препоръчва рутинно, показаха резултатите от проучване на д-р Roman Prymula и сътр. от University of Defence, Hradec Kralove, Чехия, публикувани през октомври в Lancet (1).

Целта на настоящото отворено клинично изследване е да оцени ефективността на paracetamol по отношение на фебрилната реакция и имунния отговор след две поредни ваксинации с 10-валентна пневмококова-Haemophilus influenzae protein D-конюгирана ваксина (PHiD-CV), приложена съвместно с шествалентна дифтерия-тетанус-3-компонентна ацелуларна коклюшна-хепатит B-инактивирана полиомиелитна тип 1, 2 и 3-H influenzae тип b (DTPa-HBV-IPV/Hib) и орална ротавирусна ваксини.

Участвали са 459 здрави кърмачета на възраст между девет и 16 седмици, от които – 226 са получили paracetamol (три поредни дози в интервал шест-осем часа през първите 24 часа след имунизацията) и 233 са били контроли.

Профилактичният прием на paracetamol е намалил значимо честотата на фебрилните реакции. Децата, приели дори само една доза от антипиретика, които са повишили температура над 38 градуса С, са били сигнификантно по-малко в сравнение с контролите (42% след първата имунизация, 36% след втората имунизация спрямо 66% и 58% за контролите, съответно). При двете групи не е била регистрирана температура над 39.5С.

Изненадващи са били резултатите по отношение на имуногенността на ваксините. Екипът е установил, че приемът на антипиретика намалява титъра на антителата към по-голяма част от антигените в приложените ваксини (пневмококова, H. influenzaе, дифтерия, тетанус).

По-ниският титър на антитела е персистирал и след бустерните дози, като ефектът е изразен за тетанус, протеин D и всички серотипове на пневмококовата ваксина, с изключение на 19F.

„С изключение на рисковите групи, антипиретиците не трябва да се прилагат рутинно след имунизация”, смятат изследователите.

„Последиците от намаления имунен отговор, особено по отношение на H. influenzae и Str. рneumoniaе, където се изискват висок и напрегнат имунен отговор в популацията, за да се намали трансмисията и процентът на носителите, са сериозни”, коментират авторите на редакционна статия в същия брой на Lancet (2). (КД)

Използвани източници:

1. Prymola R., Siegrist C., Chlibek R. et al. Effect of prophylactic paracetamol administration at time of vaccination on febrile reactions and antibody responses in children: two open-label, randomised controlled trials.

Lancet 2009;374: 1339-1350 http://www.thelancet.com

2. Chen R., Clark T., Halperin T. The yin and yang of paracetamol and paediatric immunizations. Lancet 2009;374: 1305-1306