Mirapexin с удължено освобождаване за лечение на болестта на Parkinson01/11/2009
Значението на адекватните стратегии за лечение на болестта на Parkinson и бъдещата роля на новата таблетна форма на pramipexole (Mirapexin)* с удължено освобождаване бяха една от водещите теми на 13-ия конгрес на European Federation of Neurological Sciences (EFNS), провел се през септември във Флоренция. Представените данни от три клинични проучвания, показаха, че таблетната форма с удължено освобождаване не остъпва от ефикасност и безопасност на досегашната форма с незабавно освобождаване за лечение на различните стадии на заболяването - от ранни до напреднали (1-3). Резултатите от още едно изследване посочиха, че pramipexole може да подобрява свързаните с болестта на Parkinson депресивни симптоми** - като този директен ефект върху настроението, в допълнение на добре установената ефикасност на медикамента за лечение на моторната симптоматика, позволява на пациентите да изпълняват обичайните си всекидневни дейности (4). Mirapexin (pramipexole) - таблетна лекарствена форма с удължено освобождаване, бе одобрена от Комитета за лекарствени продукти в хуманната медицина (CHMP) на EMEA за еднократно дневно приложение (5). Новата лекарствена форма ще се прилага за лечение на идиопатична болест на Parkinson, самостоятелно или в комбинация с levodopa, и когато ефектите на levodopa се изчерпят или флуктуират (on-off флуктуации). Болестта на Parkinson е второто по честота хронично неврологично заболяване при възрастни хора, след болестта на Alzheimer (около 1-2% при възраст >65 години). Въпреки че основни са моторните симптоми (тремор, ригидност, забавени движения, нарушено равновесие, загуба на лицева мимика), от значение е и немоторната симптоматика – депресия, болка, когнитивни нарушения, нарушение на съня, които се влошават с прогресиране на заболяването. Положителното становище на регулаторния орган е базирано на резултати от клинични проучвания, които доказаха, че Mirapexin има добър профил на ефективност и безопасност за лечение на болестта на Parkinson, като успоредно с това осигурява удобство и повишава компаянса към терапията. Предимство на новата лекарствена форма са и по-малките вариации в плазмената концентрация на pramipexole, в сравнение с таблетната форма с незабавно освобождаване за трикратен дневен прием, както и възможността за индивидуализиране на терапията според нуждите на пациентите. Освен това, лесният режим на приложение (еднократно дневно) подобрява комплаянса на болните. Pramipexole е регистриран през 1997 за лечение на идиопатична болест на Parkinson, самостоятелно или в комбинация с levodopa и се прилага в над 70 страни. Най-честите (>5%) нежелани странични действия на медикамента са: гадене, дискинезия, световъртеж, сънливост, безсъние, запек, халюцинации, главоболие и лесна умора. Mirapexin не се метаболизира от чернодробната цитохром Р450 система, поради което не води до нежелани лекарствени взаимодействия с медикаменти, които се метаболизират от тази система. Това е много важно негово предимство, тъй като 66% от пациентите с болест на Паркинсон взимат антихипертензивни медикаменти и 30% - антидиабетни средства или статини (често тези лекарства се метаболизират от Р450). (ИТ) * Mirapexin (pramipexole) на Boehringer Ingelheim е селективен неерготаминов допаминов агонист. Той има различна химическа структура от ерготаминовите допаминови агонисти, което определя и неговия висок афинитет към допаминовите D2 и D3 рецептори. За разлика от ерготаминовите допаминови агонисти, които могат да причиняват фиброза на сърдечните клапи, неерготаминовият допаминов агонист pramipexole не е свързан с подобен риск. Mirapexin подобрява значимо моторните симптоми както при ранен така и при напреднал стадий на болестта на Parkinson, включително тремора при пациенти с резистентен на лечението тремор. Pramipexole, прилаган самостоятелно като начална терапия в ранен стадий на заболяването, може значимо да намали риска за моторни усложнения, като дискинезия (-50% за период от четири години), в сравнение с levodopa (по данни на проучването CALM-PD). Резултатите от изследвания със SPECT (еднофотонна емисионна компютърна томография) в хода на проучването CALM-PD са показали, че levodopa води до значимо по-бърза загуба на функцията на допаминергичните неврони отколкото pramipexole. Тази разлика е много важна, тъй като пациентите с болест на Паркинсон поначало имат загуба на 50-80% от тази функция още в продромалния стадий (преди появата на симптомите и отклоненията в неврологичния статус). Началната монотерапия с Mirapexin може да забави необходимостта от приложение на levodopa, а в комбинация - да намали дозата на levodopa, което да позволи превенция или контрол на моторните усложнения (дискинезия).Това е особено ценно предимство на медикамента при по-млади пациенти с ранен стадий на заболяването. ** антидепресантните свойства на pramipexole вероятно се дължат на неговия афинитет към домаминовите (D3) рецептори в централната нервна система. Данните от проучването PRODEST (PROfile of DEpressive SympToms in Parkinson’s disease) показаха, че 40% от пациентите с болест на Паркинсон продължават да имат депресивни симптоми, въпреки терапията с антидепресанти. Mirapexin представлява различен подход за лечение на депресията при това заболяване. За допълнителна ниформация: www.boehringer-ingelheim-mediaevent.com/parkinson/ Използвани източници: 1. Poewe W. et al. 33-week non-inferiority of extended- vs immediate-release pramipexole tablets in treatment of early Parkinson’s disease. Platform presentation (abstract SC202). 13th EFNS Congress 2009, Florence, Italy 2. Schapira A et al. Decrease in off-time for extended- and for immediate-release pramipexole in advanced Parkinson’s disease. Platform presentation (abstract SC203). 13th EFNS Congress 2009, Florence, Italy 3. Rascol O. et al. Dosage, safety, and tolerability for overnight switching from immediate- to extended-release pramipexole in early Parkinson’s disease. Platform presentation (abstract SC205). 13th EFNS Congress 2009, Florence, Italy 4. Barone P. et al. Change in depressive symptoms in a pramipexole trial for Parkinson’s disease patients: relative contributions of direct effect on mood vs indirect effect on motor function. Poster P2540. 13th EFNS Congress 2009, Florence, Italy 5. Committee for Medical Products for Human Use post-authorisation summary of positive opinion for Mirapexin. 25 june 2009 www.emea.europa.eu/pdfs/human/opinion/Mirapexin_39537109en.pdf