Контрацептивът DMPA увеличава риска за фрактури при млади жени01/11/2009

Продължителното използване на контрацептива DMPA (depot medroxyprogesterone acetate) нарушава костно-минералния метаболизъм в млада възраст, увеличава костните загуби и води до повишен риск за фрактури при млади жени, показаха резултатите от проучване на д-р Christian Meier и сътр. от University Hospital в Bazel, Швейцария, представени на годишната среща на American Society for Bone and Mineral Research (1).

През 2004 FDA изиска върху опаковката на медикамента да се отбележи рискът за увреждане на костната система (black box warning). Въпреки тези специални предупреждения, обаче, над девет милиона жени продължават да изпoлзват DMPA.

Настоящото изследване, което за първи път доказва връзка между употребата на DMPA и повишения риск за фрактури, включва данни от British General Practice Research Database. Идентифицирани са 71 089 жени с фрактури в периода 1995-2007, като всяка пациентка е съпоставена с четири контроли (274 520 контроли) на съответната възраст.

Целта на проучването е била да установи дали повишената честота на фрактурите се влияе от възрастта при започване и продължителността на прилагане на контрацепцията.

След изключване на влиянието на фактори като тютюнопушене и индекс на телесна маса (ИТМ), авторите установяват, че в сравнение с жените, които не използват DMPA, тези, които са ползвали контрацептива повече от две-три години, имат значимо повишен риск за фрактури (odds ratio, OR 1.54).

Когато се вземе под внимание възрастта, резултатите показват, че рискът е по-висок в по-младата възрастова група (под 50 години, OR 1.69; над 50 години, OR 0.82). При 5% от жените, които приемат DMPA в комбинация с естрогени, вероятността за фрактури намалява с възрастта.

“Младите жени, които изплзват DMPA, имат някои общи характеристики – те са с по-нисък образователен ценз, имат недостатъчен внос на калций, активни пушачки са, забременяват по-рано и имат по-голям брой бременности в сравнение с техните връстници – все фактори, които влияят негативно върху костната плътност“, смята д-р Jeniffer Walsh от Bone Mineral Group, University of Sheffield, Великобритания.

Независимо от посочените нежелани действия, DMPA се счита за ефективен и безопасен контрацептив, който е особено подходящ за превенция на нежелана бременност в юношеството.

„Важно е всички жени да бъдат предупредени за потенциалните странични лекарствени реакции при използването на даден контрацептив, като при прегледа се дадат и указания за поддържане на костно-минералната хомеостаза, а при необходимост се изследва и костната плътн ост,“ съветва д-р Walsh. (КД)

Използван източник:

American Society for Bone and Mineral Research 31st Annual Meeting: Abstract 1057. September 2009 http://www.asbmr.org