Хирургичните перфорации на ръкавиците са рисков фактор за инфекции на оперативното място01/11/2009

Перфорацията на хирургични ръкавици повишава риска за инфекции на оперативното място (surgical site infection – SSI), освен в случаите когато е използвана антимикробна профилактика, показаха резултатите от проспективно, обсервационно проучавне, публикувани в списание Archives of Surgery (1).

Изследването е проведено в Университетската болница в Базел, Швейцария, в която всяка година се извършват около 28 000 хирургични интервенции. За настоящия анализ, кохортната извадка е била от 4147 хирургични процедури, които са били проведени в коремна хирургия, съдова хирургия и травматология, за периода 2000-2001 година.

От 4147 процедури, 188 (4.5%) са били рискови за SSI. Въз основа на логистичен, регресионен анализ е направено сравнение между интервенциите, при които стерилността е била запазена, и тези, при които е имало перфорирани ръкавици. Процедурите с перфорация на ръкавици интраоперативно са имали два пъти по-висок риск за SSI (р<0.001).

Повишеният риск за SSI при перфорирани интраоперативно ръкавици е бил различен при наличието и отсъствието на антимикробна профилактика. При липсата на такава профилактика, вероятността за SSI е била значително по-висока в сравнение с групата, в която е била поддържана антисептика (4.2, р=0.003).

Вероятността за SSI не е била значително по-висока за процедурите, при които е била проведена антимикробна профилактика, въпреки интраоперативната перфорация на ръкавиците (1.3, р=0.26).

„Без антимикробна профилактика, перфорациите на хирургичните ръкавици повишават риска за SSI. Усилията за намаляване на честотата на перфорациите, като двойнни ръкавици и рутинната смяна на ръкавиците по време на продължителни хирургични процедури, са част от мерките които трябва да се вземат за намаляване на този риск,” коментират авторите на изследването.

Въпреки че рискът за възникването на SSI при перфорация на ръкавиците сред пациентите с антибиотична профилактика е значително по-нисък, специалистите не смятат, че индикациите за антибиотична профилактика трябва да бъдат разширени.

Те подкрепят мерките, предложени за понижаване на риска за нарушаване на антисептиката, които са значително по-евтини, по-ефикасни и водещи до по-малко алергии и нежелани реакции, в сравнение с масовата антибактериална профилактика. (КП)

Използван източник:

1. Misteli M., Weber W., Reck S. et al. Surgical glove perforation and the risk of surgical site infection. Arch Surg. 2009;144:553-558 http://archsurg.ama-assn.org