Гастралният байпас повишава риска за литиаза на горния уринарен тракт01/11/2009

Roux-en-Y гастралният байпас се асоциира с повишен постоперативен риск за нефролитиаза и бъбречно-каменна хирургия, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Journal of Urology (1).

Въпреки, че минералните и електролитни нарушения вследствие на бариатричната хирургия, както и повишеният риск за уролитиаза, са добре известни, честотата на разпространение на литиазата на уринарния тракт след тази хирургична намеса е все още ненапълно изяснена. Авторите смятат, че основна причина за това е хипероксалурията, която често съпътства тази оперативна интервенция.

Целта на настоящето изследване е била оценка на вероятността да бъдат диагностицирани и лекувани пациенти с литиаза на горните пикочни пътища след Roux-en-Y гастрален байпас.

От 2002 до 2006 година, общо 4639 пациенти, които са преминали Roux-en-Y гастрална байпасна хирургия, и контролна група от 4639 обезни пациенти, които не са лекувани оперативно, са били идентифицирани в Американската национална база данни за частни застрахователни искове. Основните параметри на изследването са били диагностициране и хирургично лечение на камъни в уринарния тракт.

Резултатите показват диагностицирана уролитиаза при 7.65% (355/4639) от пациентите, преминали Roux-en-Y гастрален байпас, срещу 4.63% (215/4639) от контролите (р<0.0001). По-често е била проведена литотрипсия в групата на оперираните болни 1.75% (81) в сравнение с 0.41% (19) в контролната група, както и уретероскопия – 2.1% срещу 0.6%.

Roux-en-Y гастралната байпасна хирургия е била сигнификантно свързана с диагностицирането на уринарни камъни (1.71 пъти), изискващи допълнителна урологична процедура (3.65 пъти).

„Roux-en-Y гастралният байпас се свързва с повишен риск за нефролитиаза и бъбречно-каменна хирургия в следоперативния период,” коментират авторите на изследването. „Клиницистите трябва да бъдат запознати с тази опасност, а пациентите – с това потенциално усложнение”.

Хирургичното лечение на затлъстяването е средство на избор при пациенти с индекс на телесна маса (ИТМ)>40 kg/m2 и едно или повече от посочените четири придружаващи заболявания – обструктивна сънна апнея, артериална хипертония, хиперлипидемия и/или диабет, при които другите терапии са били неефикасни.

Критерии за оперативно лечение са:

– ИТМ над 40

– обезитет поне от пет години

– без анамнеза за етилизъм

– без придружаващи психиатрични заболявания

– възраст между 18 и 65 години

Най-често в САЩ се използва Roux-en-Y гастралният байпас (анастомоза RY-еn-Y, гастройеюностомия) – тази оперативна техника е приета за „златен стандарт“ в лечението на затлъстяването. Останалите прилагани методики са: гастропластика с вертикален бандинг или бандинг с пръстеновидната LAP-BAND Adjustable Gastric Banding System на фирма BioEnterics. (КП)

Използван източник:

Matlaga B., Shore A., Clark J. et al. Effect of gastric bypass surgery on kidney stone disease. J Urol. 2009;181:2573-2577 http://www.jurology.com/home