Etanercept01/11/2009

Etanercept* демонстрира добър профил на безопасност и ефективност при деца с ювенилен идиопатичен артрит (JIA) на възраст под четири години, показаха резултатите от първото пилотно проучване при подобна популация болни, представени на тазгодишния European Congress of Rheumatology (EULAR 2009).

„При пациенти на възраст под четири години, etanercept има сходна ефикасност (с тази при по-големите деца) за подобряване на клиничните прояви на артрита и за поддържане на ремисия, както и сходен профил на безопасност”, коментира д-р Claudia Bracaglia, педиатър-ревматолог и водещ изследовател в проучването.

Участниците в това изследване – 33 пациенти (24 момичета), са лекувани в третичен клиничен център в Италия (Ospedale Pediatrico Bambino Gesu, Rome) поради по-тежка форма на JIA (липса на отговор към приложеното преди това лечение с methotrexatе).

В толкова ранна детска възраст не е типично да се прилага лечение с methotrexate и инхибитор на туморния некротичен фактор (TNF)-alpha.Etanercept не е одобрен в Европа за лечение на пациенти с JIA на по-малка възраст от пет години. Медикаментът е доказал своите качества в клинични проучвания при по-големи деца деца с JIA, без да води до увеличаване на сериозните странични събития след наблюдение за период от осем години.

Средната продължителност на заболяването е 12 месеца. Пациентите са получавали etanercept (доза от 0.8 до 1.0 mg/kg) за средно 23 месеца (от 6 до 86 месеца) заедно с придружаваща терапия с methotrexate (31 случаи) и cyclosporine (двама).

Осем деца (24%) са били със системна изява на JIA, 18 (58%) с олигоартрит (пет с персистиращ и 13 с рецидивиращ), шест с полиартрит (RF негативен) и един (3%) с псориатричен артрит.

След шест месеца, при 82% от лекуваните е било постигнато подобрение с най-малко 30% според точковата система на American College of Rheumatology (ACR30), при 63% – подобрение с най-малко 50% (ACR50) и при 42% – с най-малко 70% (ACR70).

До края на проследяването, на лечението са отговорили съответно – 85%, 85% и 73%.

При петима пациенти (5%) приемът на etanercept е бил преустановен поради липсата на отговор на петия месец, при един случай е бил включен друг TNF-alpha инхибитор, а четирима са преминали на блокер на интерлевкин-1.

Нежелани странични действия са регистрирани при 12% (общо четири деца): три случая на инфекции с varicella zoster virus (един пациент с некротизиращ фасциит, налагащ болнично лечение) и един – с инфекция (cytomegalovirus). Няма нито един случай сред лекуваните с etanercept, който да е развил туберкулоза, други вирусни инфекции или малигнено заболяване.

Понастоящем, всички пациенти се ваксинират рутинно срещу varicella zoster virus преди назначаването на терапия с methotrexate или TNF-alpha инхибитори.

* etanercept (Enbrel на Amgen и Wyeth) е одобрен да се прилага за лечение на: умерен и тежък ревматоиден артрит, умерен и тежък ювенилен идиопатичен артрит, псориатричен артрит, анкилозиращ спондилит, умерен и тежък плакатен псориазис