Darusentan01/11/2009

Darusentan – нов ендотелин (ЕТ) рецепторен антагонист*, дава надежда за терапевтичното повлияване на пациентите с резистентна артериална хипертония** (АХ), показаха резултатите от трета фаза на проучването DAR-311 (1).

В DAR-311, което е двойно-сляпо, плацебо-контролирано, паралелно-групово, интернационално изследване, 379 пациенти с резистентна хипертония са получили еднократна дневна доза darusentan: 50 mg (n=81), 100 mg (n=81), 300 mg (n=85) или плацебо (n=132) в допълнение към тройна комбинация други антихипертензивни средства.

След 14-седмично лечение понижението на систолното АН е съответно с 8.6 mmHg, 16.5 mmHg, 18.1 mmHg и 18.1 mmHg – за плацебо, darusentan 50 mg, 100 mg и 300 mg (p<0.001 и за трите дози). Наблюдавано е намаление и на диастолното АН със съответно: 5.3 mmHg (плацебо), 10.1 mmHg, 9.9 mmHg и 10.7 mmHg (за трите дози).

Най-честото странично действие на медикамента са периферните отоци – при 32%, 36% и 29% от получаващите darusentan 50 mg, 100 mg и 300 mg (спрямо 17% от контролите), които са довели до преустановяване на приема съответно при 1.2%, 4.9% и 5.9% от участниците в трите групи (при нито един от взималите плацебо). (ЗВ)

* darusentan селективно блокира тип А ендотелиновите рецептори, при чието активиране се стига до вазоконстрикция и клетъчна пролиферация. Препаратът е в напреднал етап на клинични проучвания (фаза 3) на безопасността и ефикасността при хора. От тази група медикаменти bosentan се прилага за лечение на пулмонална хипертония.

Повишени нива на ендотелин се установяват при различни сърдечносъдови заболявания като АХ, сърдечна недостатъчност, пулмонална хипертония, исхемична болест на сърцето (ИБС).

** Резистентна хипертония – невъзможност за постигане на таргетните стойности на артериалното налягане (АН), въпреки приема на тройна комбинация антихипертензивни препарати, включително и диуретик, в оптимална дозировка.

За допълнителна информация:

Терапия на резистентна артериална хипертония. МД, юни 2008 http://mbd.protos.bg/mbd/

Използвани източници:

1. http://www.gilead.com/pr_1273012.

2. http://www.glgroup.com/News/Darusentan-and-Resistant-Hypertension-36764.html