Бета-блокерите01/11/2009

Бета-блокерите (BB) подобряват преживяемостта при пациенти с тежка аортна регургитация (AR), показаха резултатите от обсервационно проучване, публикувани в списание Journal of the American College of Cardiology (1).

Доскоро се смяташе, че BB са противопоказани при AR поради забавяне на сърдечната честота и удължаване на времето на диастолата, през която се осъщестява регургитацията.

Промените при AR, обаче, са подобни на тези при сърдечна недостатъчност. Стига се до обемно обременяване на сърцето и последваща невроендокринна активация, включително повишена бета-адренергична активност, понижен белтъчен синтез в кардиомиоцитите и деградация на екстрацелуларния матрикс.

Болните с AR, лекувани с BB поне за един месец, имат сигнификантно по-добра преживяемост в сравнение с пациентите, които не приемат тази група медикаменти – едногодишна преживяемост – 90 спрямо съответно 75% и петгодишната – 70 спрямо 55% (p=0.0009).

Чрез регресионен анализ е установено, че терапията с бета-блокер е независим предиктор за подобрена преживяемост при пациенти с AR (HR 0.74, p=0.01), след изключване на влиянието на възрастта, пола, сърдечната честота, наличието на хипертония, исхемична болест на сърцето, бъбречна недостатъчност, фракция на изтласкване, протезиране на аортната клапа.

Изследвaнето е проведено при 756 пациенти с тежка AR, на средна възраст 61 години, 59% от тях мъжe, средната стойност на фракцията на изтласкване (ФИ) на лява камера е 54%. За период на проследяване от 4.4 години, са регистрирани 321 случаи на летален изход. (ЗВ)

За допълнителна информация:

Хирургично или медикаментозно лечение на аортната инсуфициенция? МД, февруари 2005 http://mbd.protos.bg

Аортна стеноза и аортна регургитация. Кардио Д, октомври 2007

Използван източник:

Sampat U., Varadarajan P., Turk R. et al. Effect of beta-blocker therapy on survival in patients with severe aortic regurgitation. J Am Coll Cardiol 2009; 54: 452-457 http://content.onlinejacc.org