Бариатричната хирургия01/11/2009

Бариатричната хирургия може да помогне за предпазване от рак при жени със затлъстяване, показаха резултатите от проспективно, контролирано, интервенционално проучване, публикувани в списание Lancet Oncology (1).

Според авторите на изследването, рискът от развитие на рак е по-малък при пациентките със затлъстяване, които са се подложили на редуциране на теглото чрез хирургия в сравнение с жените с обезитет, лекувани консервативно. Бариатричната хирургия не е дала резултат при мъжете, което се обяснява с факта, че става въпрос за видове рак, които се влияят от женските полови хормони.

Шведското проучване Swedish Obese Subjects (SOS), сравнява 2010 пациенти със затлъстяване, които са преминали бариатрична хирургия с 2037 участника с обезитет, които са провеждали стандартни диети и лечебна физкултура.

Обезитетът е бил определен като индекс на телесна маса (ИТМ) над 34 kg/m2 за мъжете и над 38 kg/m2 за жените. Основната крайна точка на проучването е броят на случаите с карцином, а основен изход – общата смъртност.

За близо 11-годишния период на проследяване, средната редукция на тегло е била 19.9+/-15.6 kg при пациентите, преминали бариатрична хирургия, в сравнение с 1.3 kg+/-13.7 kg в стандартно лекуваната група. Случаите на новодиагностицирани неоплазии са били 117 в първата група, което е сигнификантно по-ниско в сравнение с втората група 169 (0.67, р=0.0009).

В подгрупата на жените, преминали хирургична интрвенция, заболелите от рак са 79 в сравнение с 130 заболели при консервативното лечение (0.58, р=0.0001). В подгупата на мъжете не е била установена подобна зависимост – 38 срещу 39 в контролната група (0.97, р=0.90). (КП)

Използван източник:

1. Gummesson A., Narbro K., Peltonen M. et al. Effects of bariatric surgery on cancer incidence in obese patients in Sweden (Swedish Obese Subjects Study): a prospective, controlled intervention trial. Lancet Oncol. Published online June 24, 2009 http://www.thelancet.com