Atorvastatin намалява честотата на инсулт и сърдечносъдови събития01/11/2009

Atorvastatin намалява риска за инсулт (с 65%) и честотата на сърдечносъдови инциденти (със 75%), когато е постигната корекция на четири рискови фактори – LDL, HDL, триглицериди и систолно артериално налягане, показаха нови данни от проучването SPARCL*, представени на годишния конгрес на American Academy of Neurology.

SPARCL e първото голямо рандомизирано проучване, което изследва ефектите на интензивната липидопонижаваща терапия с atorvastatin за намаление на повторните инсулти при 4731 пациенти със скорошен нехеморагичен инсулт или транзиторна исхемична атака (TIA), възникнали един до шест месеца преди рандомизацията, но без данни за коронарна артериална болест.

Основните резултати (публикувани през 2006) показаха сигнификантно намаление на първичната комбинирана крайна точка за нефатален или фатален инсулт (11.2 срещу 13.2% в плацебо групата, р=0.03) и петгодишно намаление на абсолютния риск с 2.2% в групата с atorvastatin. Успоредно с това е отчетено и сигнификантно намаление на риска за значими коронарни събития (3.4 срещу 5.1%, р=0.003).

В настоящия анализ авторите са оценили ролята на четирите рискови фактора в активната група. Те са регистрирали процента на намаление в нивата на на LDL на първия месец и са отчели риска за инсулт и сърдечносъдови събития при болни със стойности над или под средните.

Данните сочат, че пациентите с LDL под средните стойности са имали най-голяма редукция в честотата на инсулт и сърдечносъдови събития, в сравнение със случаите с намаление на LDL над средните стойности.

След период на проследяване от 4.9 години е установено, че на всяко ниво на намаление на LDL е имало допълнително предимство при увеличение на HDL над средните стойности за пациентите, т.е. високите нива на HDL имат протективна роля срещу инсулт, дори и при ниски нива на LDL.

По подобен начин, поддържането на нормално систолно налягане дава допълнителни предимства при намалението на риска, независимо от ниските нива на LDL.

Оптималният контрол на четирите показателя: LDL1.3 mmo/l, триглицериди <1.7 mmol/l и стойности на систолното артериално налягане от 120/80 mmHg, е свързан с понижение на риска за инсулт с 65% и намаление със 75% на относителния риск за миокарден инфаркт и сърдечносъдова смърт.

Резултатите ще подпомогнат лекарите да изработят по-ефективни програми за вторична превенция при пациенти със скорошен инсулт, е заключението на авторите. (ИТ)

* SPARCL – Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels

Използван източник:

1. Chaturvedi S., Zivin J., Welch M. et al., for the SPARCL Investigators. Effect of atorvastatin in elderly patients with a recent stroke or transient attack http://www.ann.com