Анализ на данните от проучването SPARCL01/11/2009

Анализ на данните от проучването SPARCL при 1007 пациенти с каротидна стеноза (средно 51%) показаха, че лечението с висока доза atorvastatin намалява риска за инсулт с 33% (aбсолютна редукция с 1% на година) и рискът за сърдечносъдов инцидент с 42% (абсолютна редукция с 2.5% на година) (1).

В групата на плацебо честотата на инсулта или на ТИА е 23% по време на 4-7 годишния период на проследяване. Допълнително, 38% от контролите са преживяли сърдечносъдов инцидент по време на проучването, въпреки липсата на установена коронарна болест в началото.

Стратификация на пациентите в зависимост от нивата на LDL, е показало, че подгрупата със стойности на LDL<1.8 mmol/l има най-ниска степен на риск за мозъчно- и сърдечносъдови събития.

Пациенти с анамнеза за скорошен нехеморагичен инсулт или транзиторна исхемична атака (TIA) и каротидна стеноза трябва да бъдат лекувани агресивно със статини с цел да постигнат нива на LDL<1.8 mmol/l, е основната препоръка за клиничната практика.

За допълнителна информация: Медицинска база Dанни http://mbd.protos.bg

Статините намаляват риска за инсулт. MD 2009, бр. 6/септември

Използван източник:

1. Sillesen H., Amarenco P., Hennerici M. еt al. Stroke prevention by aggressive reduction in cholesterol levels investigators. Stroke 2008, 39(12):3297-302 http://stroke.ahajournals.org