Actilyse е ефективен при пациенти с исхемичен инсулт и оскъдна симптоматика01/11/2009

Тромболизата с аctilyse* (рекомбинантен тъканен плазминогенен активатор, rtPA) е ефективна при пациенти с исхемичен инсулт и оскъдна симптоматика показаха резултатите от двойно-сляпо, плацебо контролирано проучването PRACTISE, представено на годишния конгрес на European Stroke Conference (ESC, http://www.eurostroke.org) (1).

В изследването са участвали 1675 пациенти от 12 медицински центъра в Холандия. Тежестта на исхемичния инсулт е оценена според National Health Institutes Stroke Scale (NIHSS), а ефективността на терапията – според модифицирана скала на Rankin (mRS) на три месеца. За успех от лечението е дефиниран mRS score</=2.

При 696 болни е била приложена тромболиза с rtPA. Само 10% от случаите (68% мъже) с минимална симптоматика (NIHSS 0-2) са получили това лечение, в сравнение с 51% при NIHSS>2. Пациентите, подложени на тромболиза, са имали по-често сърдечна недостатъчност (8 срещу 0%), предсърдно мъждене (15 срещу 11%) и диабет (16 срещу 11%).

rtPA е довел до сигнификантно подобрение на неврологичната симптоматика, независимо от степента на тежест на исхемичния инсулт. За отбелязване е, че нито един от включените в проучването с минимална симптоматика не е развил като усложнение интракраниален кръвоизлив.

Допълнителен анализ на данните от проучването PRACTISE при пациенти >80 години (общо 446 души) е показал, че тромболизата с rtPA е ефективна и безопасна и в тази възрастова група, въпреки по-рядкото й прилагане (37 срещу съответно 44%) (2).

При болните в напреднала възраст тежестта на исхемичния инсулт (оценена по скалата NIHSS) е била по-значима, но приложението на rtPA е било свързано с по-добър краен изход, в сравнение с плацебо, дори и след корекция на данните според тежестта на инсулта.

В сравнение с по-млади пациенти, при болните >80 години е отчетена несигнификантно по-висока честота на интракраниални кръвоизливи (6 срещу 4%). (ИТ)

* Actilyse (rtPA) не Boehringer Ingelheim (www.actilyse.com) е регистриран в България (www.bda.bg)

Използвани източници:

1. The effect of thrombolysis with intravenous rtPA in patients with minimal symptoms. Data from the PRACTISE trial

2. The effect of thrombolysis with intravenous rtPA in the very elderly. Data from the PRACTISE trial