Терапията със статини01/09/2009

Терапията със статини, прилагана за вторична превенция на сърдечносъдовите заболявания, постига при пациентите с ревматоиден артрит (RA) и коронарна сърдечна болест сходни кардиопротективни ползи в сравнение с пациентите без RA, показа нов анализ на резултатите от проучването IDEAL, представен през юни по време на тазгодишния European Congress of Rheumatology (EULAR 2009).

В проучването IDEAL са участвали 8888 пациенти (87 души с RA)* с предхождащ миокарден инфаркт. Първичната крайна точка на сравняване е честота на значими коронарни събития (коронарна смърт, нефатален МИ или сърдечен арест с ресусцитация) в две групи – на липидопонижаваща терапия съответно с atorvastatin 80 mg/ден или със simvastatin 20-40 mg/ден.

За среден период на проследяване от 4.8 години, при пациентите със или без RA, взимали двата различни статина, е регистрирана сходна честота на сърдечносъдови събития (26.4% от пациентите с RA спрямо 28.7% от тези без това заболяване). В групата с RA – сърдечносъдови инциденти са възникнали при 35.9% (14 от 39 пациенти) от получавалите терапия с atorvastatin и при 18.8% (9 от 48) от лекуваните със simvastatin.

При пациентите с RA са наблюдавани повече случаи с миалгия и гастроинтестинални странични действия в сравнение с тези без RA.

* В групата с RA са участвали повече жени (р<0.001), докато в групата без RA – повече пациенти са получавали терапия с warfarin (р<0.05). Пациентите с RA са имали и значимо по-ниски изходни стойности на общ холестерол, LDL-холестерол и аполипротеин А.