Simvastatin01/09/2009
Simvastatin е ефективен за намаляване на порталното налягане и за подобряване на чернодробната перфузия при пациенти с цироза, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Gastroenterology (1). Според авторите на изследването, медикаментът подобрява продукцията на азотен окис () в черния дроб и хепаталната ендотелна дисфункция при болните с цироза, като по този начин може да бъде ефективен в лечението на порталната хипертония. В двойно-сляпото, контролирано проучване са били рандомизирани 59 пациенти да получават simvastatin 20 mg дневно, с повишаване на дневна дозировка на 40 mg на 15 ден или плацебо в продължение на 30 дни, като са били проследявани спланхниковата и системна хемодинамика, чернодробната функция и безопасността от приложението на медикамента преди и месец след лечението. Порталната хипертония е била дефинирана като хепатално венозно налягане над 12 mm Hg. Рандомизацията е била стратифицирана в зависимост от това дали пациентите са били лекувани с бета-адренергични блокери. Крайният анализ включва 28 simvastatin-лекувани пациенти и 27 души на плацебо. Терапията със simvastatin е довела до намаляване на градиента на хепаталното венозно налягане в значително по-голяма степен отколкото при плацебо групата (-8.3% срещу -1.6%), като по-значима редукция е била наблюдавана при пациентите, получавали бета-адренергични блокери (-11.0%; p=0.033), в сравнение с тези, които не са (-5.9%; p=0.013). Терапията със simvastatin е била свързана с подобряване на чернодробния, фракционния (fractional clearance) и вътрешен клирънс на индоцианиновото зелено (intrinsic clearance of indocyanine green), признаци за подобряване на чернодробната перфузия и функция, за разлика от плацебо групата, в която не е наблюдавано подобрение на показателите. (КП) * Simvastatin e инхибитор на чернодробния ензим 3-хидрокси-3-метил-глутарил-коензим А редуктазата, поради което потиска хепаталната продукция на холестерол. Прилага се за лечение на хиперлипидемия и диабетна дислипидемия. Използван източник: 1. Abraldes J., Albillos A., Turnes J. et al. Lowers portal pressure in patients with cirrhosis and portal hypertension: a randomized controlled trial. Gastroenterology 2009; 136:1651-1658 www.gastrojournal.org