При пациенти с рак на простатата да не се прилагат добавки със селен01/09/2009

SOD (Mn-superoxide dismutase)2 генотипът може да модифицира връзката между нивата на селен в кръвта и риска за по-агресивно развитие на диагностицирания рак на простатата, показаха резултатите от проучване, публикувани през август в Journal of Clinical Oncology (1).

Приемът на добавки, съдържащи селен, не само, че няма благоприятен ефект върху честотата на рака на простатата, но при пациентите с вече изявено заболяване, които са носители на V вариант на SOD2, може дори да оказва вредно действие.

Високите нива на селен в кръвта са били свързани с 1.35 пъти по-висок риск за агресивно развитие на тази неоплазия.

Пациентите с рак на простатата не трябва да взимат добавки със селен, смятат авторите, тъй като профилът на безопасността им трябва да бъде допълнително изследван.

Генотипизирането е показало, че 75% от участниците в проучването са носители на V алел и 25% – на А алел на SOD2.

Допълнителният анализ е установил, че при мъжете-носители на V алел (VA или VV) на гена Mn-SOD2 рискът за агресивно развитие на рака на простатата е повишен 1.82 пъти (р за връзката 0.0007) при случаите с високи нива на селен в кръвта за разлика от носителите на А алел (АА).

SOD2 генотипът не е самостоятелен предиктор на прогресията на рака на простатата, смятат изследователите.

Резултатите от това проучване са неочаквани и са първите, които повдигат опасения за потенциални вредни действия на добавките със селен при носители на V вариант на SOD2.

Опасенията, че добавките с антиоксиданти (селен и витамин Е) могат да имат нежелано действие върху развитието на рака на простатата бяха повдигнати от данните от проучването SELECT (Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial), публикувани по-рано през тази година в списание JAMA (2).

В това превантивно проучване са участвали 35 000 мъже, като неговата цел бе да оцени дали приемът на добавки със селен (200 mcg/ден L-selenomethionine) и витамин Е (400 IU/ден rac-alpha-tocopheryl acetate) може да осигури протекция срещу този вид карцином.

Изследването бе преустановено предсрочно през октомври 2008 (след средно 5.5 години вместо планираните 7-12 години) поради липсата на полза от прилаганите добавки и дори данни за вреден ефект (3).

В групите на плацебо при 4.36% (416 случая) е бил диагностициран рак на простатата за период от пет години. При получавалите добавки само с витамин Е – 4.93% (473 души) са развили за същия период от време тази неоплазия, в групата само на селен – 4.56% (432 души) и при взималите селен и витамин Е едновременно – 4.56% (437 случая).

С установен рак на простатата в началото на SELECT са били 489 от участниците (на средна възраст 62 години) и с нива на простатно-специфичен антиген (PSA) 6 ng/ml.

Хипотезата, че селенът може да предпазва от развитието на карцином на простатата, бе създадена на базата на данни от обсервационни проучвания, които показаха, че мъжете в географски райони, бедни на природен селен, имат по-висока заболеваемост и по-висока смъртност, свързана с това злокачествено заболяване. Данните от SELECT не потвърдиха очакванията, че добавките със селен могат да имат протективен ефект в това отношение.

Вероятно при мъжете, които вече са развили рак на простатата, приемът на антиоксиданти може да промотира преживяемостта на туморните клетки чрез антиапоптотичен механизъм (неутрализирайки свободните кислородни радикали, които увреждат малигнените клетки). (ДЯ)

Изводи за клиничната практика:

– Връзката между нивата на селен в кръвта при диагностицирането на рака на простатата и бъдещата еволюция на този малигнен тумор (степента на неговата агресивност) може да бъде модифицирана от SOD2 генотипа.

– Тъй като при мъжете не се провежда SOD2 генотипизиране, то по-добре е при тях да не се прилагат масово добавки със селен, тъй като не е известно при кои случаи те ще имат неблагоприятно влияние поради носителство на V вариант на гена.

Използвани източници:

1. Chan J., Oh W., Xie W. et al. Plasma selenium, manganese superoxide dismutase, and intermediate- or high-risk prostate cancer. J Clin Oncol 2009, 27 (22): 3577-3583 http://jco.ascopubs.org и http://www.dana-farber.org/abo/news/press/2009/selenium-intake-may-worsen-prostate-cancer-in-some-study-reports.html

2. Lippman S., Klein E., Goodman P. et al. Effect of selenium and vitamin E on risk of prostate cancer and other cancers. The Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). JAMA 2009, 301 (1): 39-51 http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/2008.864#AUTHINFO

3. http://www.cancer.gov/newscenter/pressreleases/SELECTQandA