При пациенти01/09/2009

При пациенти, инфектирани с HCV генотип 1, не се наблюдава сигнификантна разлика по отношение на поддържането на продължителен вирусологичен отговор и поносимостта към лечението при сравняване на комбинираните терапии с peginterferon alfa-2b* плюс ribavirin** с peginterferon alfa-2a*** и ribavirin, показаха резултатите от проучване, публикувани през август в списание New England Journal of Medicine (1).

Целта на изследването е сравняване на степента на поддържане на траен вирусологичен отговор и нежеланите реакции от прилагането на комбинираните терапевтични схеми в лечението на хроничната хепатит С вирусна инфекция.

В проучването са взели участие нелекувани до момента пациенти с HCV генотип 1 инфекция. Те са били рандомизирани да получат 48-седмично лечение с един от трите терапевтични режима: peginterferon alfa-2b в стандартна доза от 1.5 mcg/ kg/седмично или ниска дозировка от 1.0 mcg/ kg/седмично плюс ribavirin в доза от 800 до 1400 mg дневно или peginterferon alfa-2a в дозировка 180 mcg/седмично плюс ribavirin в дози от 1000 до 1200 mg дневно.

Степента на продължителен вирусологичен отговор е бил сходен при различните терапевтични режими: 39.8% при стандартно-дозовия с peginterferon alfa-2b, 38.0% при ниско-дозовия с peginterferon alfa-2b и 40.9% с peginterferon alfa-2a (р=0.20 за стандартно-дозовия срещу ниско-дозовия peginterferon alfa-2b; р=0.57 за стандартно-дозовия peginterferon alfa-2b срещу peginterferon alfa-2a).

Процентът разлика в нивата на вирусологичния отговор е бил 1.8% (95% доверителен интервал CI: 2.3-6.0) между стандартната доза и ниската доза peginterferon alfa-2b и -1.1% (95% CI: 5.3-3.0) между стандартната доза peginterferon alfa-2b и peginterferon alfa-2a.

Процентите на рецидив на заболяването са били 23.5% за стандартните дози peginterferon alfa-2b, 20% за ниските дози peginterferon alfa-2b и 31.5% за peginterferon alfa-2a. Профилът на безопасност е бил сходен между трите групи, като сериозни нежелани събития са наблюдавани при 8.6 до 11.7% от пациентите.

Участниците, при които е било постигнато понижаване на вирусната RNA от началото на изследването с повече от 3 log10 (на седмица 4), са имали над 61% вероятност за поддържане на продължителен вирусологичен отговор, в сравнение с тези постигнали редукция по-малка от 1 log10 (5% вероятност за поддържане на продължителен вирусологичен отговор). Сред болните с неоткриваеми нива на HCV- RNA на седмици 4 и 12, траен вирусологичен отговор е бил постигнат при 86.2 и 78.7%.

Хепатит С се предава предимно чрез кръв или кръвни продукти. Инфекцията засяга около 180 милиона души в света, което го прави четири пъти по-често срещан от HIV. Заболяването е водеща причина за чернодробна цироза, рак на черния дроб и чернодробна недостатъчност. (КП)

* PegIntron (peginterferon alfa-2b) на Schering-Plough е регистриран в България

** Rebetol (ribavirin) на Schering-Plough e регистриран в България http://www.bda.bg

Copegus (ribavirin) на Roche e регистриран в България

*** Pegasys (peginterferon alfa-2a) на Roche е регистриран в България

Използван източник:

1. McHutchison J., Lawitz E., Shiffman M. et al. Peginterferon alfa-2b or alfa-2a with ribavirin for treatment of hepatitis C infection. NEJM 2009; 361:580-593 http://content.nejm.org