Prednisolone при бронхиална обструкция, индуцирана от вирусна инфекция на ГДП?01/09/2009

Пероралният прием на prednisolone не скъсява болничния престой, нито подобрява клиничния изход при деца в предучилищна възраст с бронхиална обструкция, асоциирана с вирусни инфекции на горните дихателни пътища (ГДП), показаха резултатите от проучване, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1).

Изследването е рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано. Участниците са 700 деца на възраст 10 до 60 месеца, които постъпват в спешните отделения на три болници в Англия за периода 2005-2007 година с пристъп на бронхиална обструкция, преценен от лекар като провокиран от вирусна инфекция.

Долната възрастова грраница е избрана да бъде 10 месеца, за се избегне включване в изследването на кърмачета с остър бронхиолит, дефиниран като първична инфекция на долните дихателни пътища, водеща до хипоксемия и двустранни хрипове.

Две трети от децата са момчета, средната възраст е 26 месеца, две трети имат анамнеза за инфекция, 17% имат анамнеза за астма, 40% – за екзема, при 25% майката е с астма, а при 25% – бащата. Критериите за изключване от проучването са: бронхиолит, сърдечно или белодробно заболяване, имуносупресия, инфекция с варицела.

При постъпване в болницата децата са получили 10 вдишвания на albuterol, приложен чрез спейсър (Vоlumatic spacer) или чрез небулизиран albuterol (2.5 mg при възраст /= три години).

От 687 деца, включени в анализа, 343 са рандомизирани да получават перорален prednisolone за пет дни (10 mg веднъж дневно при възраст 10 до 24 месеца и 20 един път на ден), а 344 – плацебо. Първичният показател за ефективност е продължителността на хоспитализацията.

Вторичните показатели за ефективност са: PRAM скор*, оценен от лекар при постъпването и на четвъртия, 12-ия и 24-ия час, употребата на albuterol и скор за седемдневната симптоматика, докладван от родител или настойник, както и повторна хоспитализация в рамките на един месец по повод на обструкция.

Резултати:

– Групите с плацебо и с prednisolone не се различават сигнификантно по продължителността на хоспитализацията (13.9 срещу 11.0 часа), като тази разлика не е статистически значима

– Между двете групи няма сигнификантна разлика в броя на вдишванията на albuterol, приложен в болницата, или в PRAM скора на четвъртия или 24-ия час

– Няма статистически значима разлика между двете групи пациенти по отношение на предварително дефинираните вторични показатели за ефективност

– Броят на повторните хоспитализации по повод на обструкция е сходен (6.3% за приемащите плацебо и 7.4% за получаващите prednisolone)

„Пристъпите на обструкция, причинени от вирусни инфекции на горните дихателни пътища, са чести във възрастта между 10 месеца и шест години и е обичайно да се провежда кратък курс с перорален prednisolone, без да има сигурни данни, че той е ефективен”, коментират д-р Panickar и колегите му от университета в Licester, Великобритания (2).

Резултатите показват, че приложението на перорален prednisolone не скъсява сигнификантно болничния престой, нито значително повлиява тежестта на симптомите, така че той не бива да се изписва рутинно при децата в предучилищна възраст с остра, лека или умерена вирус-индуцирана бронхиална обструкция. (ЗВ)

* Preschool Respiratory Assessment Measure – това е скала за оценка тежестта на пристъпа на бронхиална астма, който включва наличието на тираж, обструкция, характера на дишането, кислородната сатурация. Степените са: 0-4 т. – лек; 5-8 т. – умерено тежък; 9-12 т. – тежък; над 12 т. – сигурна дихателна недостатъчност.

Използвани източници:

1. Panickar J., Lakhanpaul M., Lambert P. et al. Oral prednisolone for preschool children with acute virus-induced wheezing. N Engl J Med. 2009;360:329-338, 409-410 http://content.nejm.org/

2. Basco W. Steroid treatment for virus-induced wheezing in children. Medscape, June 2009 http://www.medscape.com