Нов биомаркер за определяне на агресивността на панкреасните тумори01/09/2009
Намалената перфузия и повишената метаболитна активност на туморните лезии са маркери за лоша прогноза при пациентите с панкреасен карцином, показаха резултатите от проучване във Финландия, публикувани през септември в Clinical Cancer Research (1). Панкреасният карцином е злокачествено заболяване, което често е резистентно на системната химиотерапия и лъчетерапията, а това определя и намалената преживяемост на пациентите. Авторите на изследването са установили, че както малигнените, така и бенигнените тумори на панкреаса имат по-висока метаболитна активност от нормалната тъкан, докато намален кръвоток се наблюдава само в малигнените лезии. В следствие на това, карциномните клетки са по-добре адаптирани да оцеляват в условия на недостиг на кислород и нутриенти в сравнение с нормалната тъкан. Този феномен определя и тяхното трудно повлияване от наличната антиангиогенна терапия. Високото съотношение метаболитна активност/кръвоток може да се използва като предиктор за по-лоша прогноза (маркер за резистентност към лечението) при болните с панкреасен карцином, е основният извод от проучването. За определяне на това съотношение авторите са провели изследвания при 26 пациенти с маркирана с кислород-15 вода и флуородеоксиглюкоза позитронно-емисионна томография (РЕТ)/компютърна томография на емисията на единични протони (SPECT). Според тях, най-точният неинвазивен метод за количествена оценка на кръвотока е PET, която използва маркирана с кислород-15 вода. Седем от участниците са били с нормална панкреасна тъкан, 8 - с бенигнени лезии и 11 - с малигнени тумори. Резултатите показват намален кръвоток в бенигнените лезии с 48% и в малигнените – с 60% в сравнение с нормалната панкреасна тъкан. В неопластичните лезии е установено три пъти по-високо съотношение метаболитна активност/кръвоток в сравнение с нормалната панкреасна тъкан, като липсва разлика в този показател между бенигнените лезии и нормалната тъкан. (ДЯ) Използван източник: 1. Komar G., Kauhanen S., Liukko K. et al. Decreased blood flow with increased metabolic activity: A novel sign of pancreatic tumor aggressiveness. Clin Cancer Res 2009, 15 (17): 5511-5517 http://clincancerres.aacrjournals.org