Nexium намалява честотата на язвена болест при редовен прием на ASA01/09/2009

Nexium (esomeprazole)* в доза 20-40 mg дневно намалява сигнификантно честотата на стомашни и дуоденални язви при пациенти на терапия с ниски дози acetylsalicylic acid (ASA) за превенция на сърдечносъдови събития (миокарден инфаркт или инсулт), показаха резултати от проучването OBERON, представено по време на Digestive Diseases Week в САЩ (www.ddw.org) (1).

Симптомите от страна на горния гастроинтестинален тракт (диспептични оплаквания със или без развитие на стомашни и дуоденални язви) са честа причина за преустановяване на приема на ниски дози ASA за сърдечносъдова превенция (2).

„Резултатите от анализа подкрепят приложението на esomeprazole за превенция на язвена болест при прием на ASA за профилактика на сърдечносъдови усложнения. Това е от особено значение, като се има предвид колко голяма е тази група пациенти в клиничната практика,” заяви проф. James Scheiman от University of Michigan Hospitals в САЩ.

OBERON е двойно-сляпо, рандомизирано, проспективно изследване с 2426 болни, което доказва, че приемът на esomeprazole 20-40 mg дневно за период от 26 седмици намалява с 80-85% кумулативната честота на развитие на пептични язви. При извършването на контролна гастроскопия е установено значително намаление на честота на стомашни и дуоденални язви, в сравнение с плацебо (1.1 и 1.5 % срещу 7.4%, р<0.0001).

Ниските дози ASA са основна част от стратегията за първична и вторична профилактика на сърдечно- и мозъчносъдовите усложнения. Наличните данни сочат, че около 20% от тези болните са с повишен риск за развитие на усложнения от страна на горния гастроинтестинален тракт.

По тази причина около 25% преустановяват приема или не вземат редовно ASA. Това е свързано с три пъти по-висок риск за сърдечносъдови усложнения, които могат да настъпят още 1-2 седмици след преустановяване на терапия.

Въз основа на резултати от нови проучвания, Astra Zeneca подаде заявление пред FDA за нов лекарствен продукт, който комбинира esomeparazole с ниски дози ASA в една таблетка. От компанията очакват Nexium да бъде одобрен за намаление на риска за язвена болест, свързана с прием на ниски дози ASA. Медикаментът има подобна индикация за приложение при продължителен прием на нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС).

Nexium 20 mg дневно намалява нощната симптоматика, свързана с гастро-езофагеална рефлуксна болест (GERD, ГЕРБ) и подобрява качеството на съня, показаха данни от други две изследвания, представени на конгреса (3, 4).

GERD често е свързана с пироза, което нарушава нормалния сън при около 70% от страдащите от заболяването. Според някои проучвания, нощните симптоми на заболяването могат да са по-изразени от тези през деня.

„Нощната симптоматика на GERD нарушава качеството на съня. Nexium e ефективно средство за повлияване на заболяването и осигуряване на спокойствие на пациентите през нощта,” заяви проф. David Johnson от Eastern Virginia School of Medicine in Norfolk, САЩ.

Първото проучване е многоцентрово, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано и включва 262 пациенти на възраст 18-85 години, разделени в две групи: esomeprazole 20 mg дневно (n=137) или плацебо (n=125). Всички болни са имали поне тримесечна анамнеза за пироза и нарушения на съня в резултат на заболяването от поне един месец.

Приложението на esomeprazole 20 mg дневно за период от четири седмици е довело до сигнификантно подобрение на нощната симптоматика на GERD, в сравнение с плацебо (34.3% срещу 10.4%, р<0.0001). Като резултат, нарушенията на съня са се подобрили съществено (71.5 срещу 55.2%, р=0.006).

Второто четириседмично проучване показа, че приложението на esomeprazole 20 mg дневно е било свързано с облекчение на нощната симптоматика на GERD при 84% в сравнение с 54% в контролната плацебо група (n=221, p<0.0001). Намалението на нощната пироза е било сигнификантно по-значимо при пациентите на терапия с esomeprazole 20 mg, в сравнение с плацебо (50 срещу 13%, р<0.0001).

Nexium 20 mg и 40 mg се прилага като краткосрочна терапия (4-8 седмици) за лечение и облекчаване на симптоматиката при ерозивен езофагит. Медикаментът е индициран и за лечение на пироза и други симптоми, свързани с GERD.

Nexium може да се прилага и като краткосрочна терапия на GERD при деца на възраст 1-17 години. Най-честите нежелани странични ефекти са главоболие, диария и болки в корема. (ИТ)

* Nexium (esomeprazole) на Astra Zeneca е регистриран в България (www.bda.bg)

Използвани източници:

1. Scheiman, J. Prevention of low-dose acetylsalicylic acid-associated gastric/duodenal ulcers with esomeprazole 20 mg and 40 mg once daily in patients at increased risk of ulcer development: a randomised controlled trial (OBERON)

2. Dyspeptic symptoms and sleep disturbance; a report from a large observational study in low dose acetylsalicylic acid users

3. Johnson D., Hwang C., Brown K. Esomeprazole for the relief of nighttime heartburn in patients with gastroesophageal reflux disease (GERD)-related sleep disturbances

4. Data on File. AstraZeneca Pharmaceuticals LP 271410