Недостатъчният сън в детството – свързан с тревожност, депресия и агресивно поведение01/09/2009

Недоспиването през детството е важен прогностичен показател за последващи емоционални и поведенчески проблеми в зряла възраст, показаха резултатите от проспективно, холандско лонгитудинално проучване, публикувани в списание Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine (1, 2).

След отстраняване на различията по отношение на възраст, пол, социално-икономически статус и преценката на родителите за съответните поведенчески и емоционални прояви при децата, по-малката продължителност на съня е свързана с по-висока честота на емоционални и поведенчески проблеми.

Недоспиването е свързано с повишен риск за тревожност и депресия (OR 1.51, р=0.03), проблеми с вниманието (OR 1.47, р=0.04) и агресивно поведение(OR 1.60, р=0.01).

Възможно обяснение на това явление е, че недоспиването през нощта води до повече нарушения през деня, проблеми с общуването, инциденти, а това обуславя възникването на съответните отклонения в поведението. Оказва се, че децата, които имат кошмари, спят повече от другите, както и тези, които ходят или говорят по време на сън, нямат повишен риск за подобни прояви.

Участниците са 2600 деца, избрани произволно, така че са обхванати по 100 представители за всеки пол и възраст от четири до 16 години през 1983. Средната възраст е 9.93 години; 1016 (48.9%) са момчета; 54.7% са от семейства с нисък социалноикономически статус.

В началото на проучването родителите са попълнили въпросник за поведението на децата (Child Behavior Checklist – CBCL със 120 показателя). През интервали от две години те са отговорили още на четири CBCL. Сънят е оценен чрез шест показателя на CBCL: продължителност на съня, по-малка от тази на повечето деца, преумореност, трудности при заспиването, кошмари, продължителност на съня, по-голяма от тази на повечето деца през деня или през нощта и ходене или говорене по време на сън.

В края на изследването, когато повечето от участниците са били на възраст 18 до 32 години, 1615 от тях са попълнили анкета за самооценка (Young Adult Self Report – YASR), която включва три скали за оценка на тревожност/депресия, проблеми с вниманието и агресивно поведение. (ЗВ)

Използвани източници:

1. Gregory M., Van der Ende J., Willis T., Verhulst F. Parent-reported sleep problems during development and self-reported anxiety/depression, attention problems, and aggressive behavior later in life. Arch Pediatr Adolesc Med. 2008;162:330-335, 385-389 http://archpedi.ama-assn.org

2. Cao M., Guilleminault C. Sleep difficulties and behavioral outcomes in children. Arch Pediatr Adolesc Med, Apr 2008; 162: 385 – 389