Микроалбуминурията01/09/2009

Микроалбуминурията е самостоятелен рисков фактор за венозен тромбемболизъм (VTE), показаха резултатите от проучването PREVEND*, публикувани в списание Journal of the American Medical Association (1).

В това проспективно популационно-базирано изследване са участвали 8574 души от Холандия (50% мъже) на възраст от 28 до 75 години. Според количеството на албумина в проба от 24-часова урина, те са разделени в четири групи: <15 mg (6013); 300 mg (134).

За период от 8.6 години, 3% от участниците с микроалбуминурия (30-300 mg/24 часа) и 1% от тези с нормоалбуминурия (<30 mg/24 часа), са имали поне един епизод на VTE, от които – дълбока венозна тромбоза (57%), белодробен тромбемболизъм (34%) или комбинация от двете (9%).

При нормално количество на албумина в 24-часова урина, годишната честота на VTЕ е 0.12-0.20%; при микроалбуминурия – 0.40%, а при макроалбуминурия (>300 mg/24 часа) тя достига 0.56%.

В сравнение с уринна екскреция на албумин 300 mg/24 часа) – с 2.82 пъти.

Нарастването на албуминурията е било асоциирано с повишена честота на VTE (линеарна зависимост).

Резултати от проучването JUPITER** показаха, че лечението със статин*** за период от 1.9 години понижава риска за симптоматичен VTE с 43% (р=0.007), като води до значима редукция на честотата на DVT с 55% (2). Този терапевтичен ефект е сходен с влиянието на медикамента за първична профилактика на сърдечносъдовите събития (намаление на тяхната честота с 44%).

Не е известно дали терапевтични средства като инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим, които се прилагат за превенция и лечение на микроалбуминурията, могат да намаляват и честотата на VTE.

Възможно е артериалната и венозната тромбоза да поделят едни и същи рискови фактори, а ендотелната дисфункция да играе обща ключова роля в тяхната патогенеза. (ЗВ)

* PREVEND – Prevention of Renal and Vascular End-stage Disease

** JUPITER – Justification for the Use of Statins in Primary Prevention: An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin

*** rosuvastatin (Crestor, AstraZeneca)

Използвани източници:

1. Mahmoodi B., Gansevoort R., Veeger N. et al. Microalbuminuria and risk of venous thrombembolism. JAMA 2009; 301(17): 1790-1797 http://jama.ama-assn.org

2. Glynn R., Danielson E., Fonseca F. et al. A randomized trial of rosuvastatin in the prevention of venous thromboembolism. N Engl J Med 2009, 360: 1851-1861 http://content.nejm.org