Лумбална пункция при първи фебрилен гърч в детската възраст01/09/2009

Лумбалната пункция (ЛП) не е показана при първи неусложнен фебрилен гърч (ФГ) във възрастта шест до 18 месеца, тъй като рискът за бактериален менингит е много нисък, показаха резултати от ретроспективно, кохортно проучване, публикувани в списание Pediatrics (1).

Резултатите от изследването дават основание да се ревизират препоръките на American Academy of Pediatrics от 1996 година. Според тях при всяко дете с първи фебрилен гърч във възрастта шест до 18 месеца е необходима ЛП поради опасност от бактериален менингит.

В изследването са включени 704 деца, прегледани в рамките на 12 часа след първи неусложнен ФГ (дефиниран като генерализиран гърч с продължителност до 15 минути, без рецидив в първите 24 часа и без данни за подлежащо заболяване) през периода октомври 1995-октомври 2006. 188 (27%) са на възраст шест до 12 месеца, а 516 (73%) – 12 до 18 месеца; общо 271 (38%) са подложени на ЛП.

При децата в първата група е осъществена ЛП, като при 131 (70%) е получен ликвор. В групата 12 до 18 месеца при 129 (25%) е взет ликвор за изследване. При 10 (3.8%) е имало външна контаминация. Също при 10 (3.8%) е установен повишен левкоцитен брой в ликвора. В нито един от случаите не е диагностициран бактериален менингит и нито един от пациентите не се е върнал след изписването от болницата с това заболяване.

(ЗВ)

Използван източник:

1. Kimia A., Capraro А., Hummel D. et al. Utility of lumbar puncture for first simple febrile seizure among children 6 to 18 months of age. Pediatrics 2009; 123: 6-12 http://pediatrics.aappublications.org